gemeente Laakdal
A  A  A  A 

Politiecodex

Om duidelijkheid te scheppen in de bestaande politiereglementen heeft de politiezone Geel, Meerhout, Laakdal een gezamelijke politiecodex opgesteld. Door de reglementen te bundelen per onderwerp moet het voor inwoners duidelijk zijn wat wel en niet mag binnen de zone en welke sancties verbonden zijn aan overtredingen.

De politiecodex is een algemeen en uniform politiereglement waarin alle overtredingen terug te vinden zijn. De overtredingen zijn geordend per onderwerp en ingedeeld in hoofdstukken. Een bepaalde overtreding is via de inhoudstafel snel terug te vinden. Politiereglementen die niet meer van toepassing waren of in strijd met andere politiereglementen werden verwijderd. Andere reglementen kregen een nieuwe omschrijving omdat ze onduidelijk waren. Maar er kwamen ook nieuwe reglementen bij, op basis van huidige maatschappelijke behoeften. De meerderheid van de overtredingen in de politiecodex werden echter overgenomen uit bestaande politiereglementen en zijn al jaren strafbaar.

Eenvormig
De politiezone Geel, Meerhout, Laakdal wil zo uniform mogelijk optreden binnen de drie gemeenten. In 2006 werd een GAS-ambtenaar aangesteld die binnen de zone gemeentelijke administratieve sancties (GAS) kan uitschrijven, ter vervanging van politiestraffen. De GAS werd ingevoerd om overlast sneller en efficiënter aan te pakken. Onder overlast vallen kleinere overtredingen die toch zeer storend kunnen zijn, zoals lawaaihinder, vandalisme, hondenpoep, wildplassen, zwerfvuil, graffiti en wildplakken. Door het invoeren van de GAS is de politiezone niet meer afhankelijk van de parketten voor het vervolgen van de inbreuken en van strafgerechten voor het opleggen van de straffen. De administratieve sanctie wordt op korte termijn opgelegd. Het gevoel van straffeloosheid bij de dader en het gevoel van onmacht bij de benadeelde nemen hierdoor af.

Omdat de GAS-ambtenaar binnen de politiezone werkt, is het van belang dat er eenvormigheid is in de reglementen voor de drie gemeenten. De politiecodex is daarom gelijk in de drie gemeenten maar met aandacht voor de diversiteit en eigenheid van elke gemeente.

Gebruiksvriendelijk
Om te komen tot de politiecodex werd een werkgroep opgericht met daarin de GAS-ambtenaar en vertegenwoordigers van de drie gemeenten en politie. Prioritair was dat de codex gebruiksvriendelijk zou zijn, met klare taal en weldoordachte indeling. Voor zowel politiediensten, gemeentebesturen als burgers.

Na advies door gemeentelijke diensten en adviesraden, provincie en politieraad keurde onze gemeenteraad de politiecodex begin februari goed. De politiecodex treedt wel pas in werking op 1 mei. Zo krijgen alle partijen voldoende tijd om zich op de hoogte te stellen van de inhoud ervan.

Samengevat behandelt de codex volgende onderwerpen:

  • Verkeer – met o.a. bewonersparkeren.
  • Openbare rust – met o.a. evenementen, sluitingsuur, vuurwerk en geluidsoverlast door voertuigen/ inrichtingen/ machines.
  • Dieren – met o.a. loslopende honden, geluidsoverlast, uitwerpselen, schade.
  • Inname en doorgang openbare weg – met o.a. werken, terrassen, uitstallingen koopwaar, gevels, sneeuw en hinderlijke beplanting.
  • Reinheid – met o.a. sluikstorten, ophaling huisvuil, wildplassen, stoken, wildplakken en leegstaande/ongezonde woningen.
  • Zwaardere inbreuken – met o.a. nachtlawaai, vernielen grafzerken, graffiti, beschadigen roerende/onroerende eigendommen/afsluitingen.
  • Specifieke bepalingen per gemeente – met o.a. stadspark en begraafplaatsen.

Om de codex gebruiksvriendelijk en relevant te houden is een jaarlijkse evaluatie van groot belang. Welke bepalingen zijn niet werkbaar? Welke bepalingen blijken nog onduidelijk? Zijn er nog andere bestaande politiereglementen of onderwerpen die moeten worden opgenomen in de politiecodex? De werkgroep zal ook in de toekomst regelmatig samenkomen en nauw contact onderhouden met de gemeentelijke diensten en raden.

Wie de politiecodex wil doornemen, kan deze downloaden op de volgende link: Politiecodex
U kunt ook terecht bij de GAS-ambtenaar, via onderstaande contactgegevens.

Meer info politiecodex
Ann Heylen
GAS-ambtenaar
Werft 20
014 56 60 86


  

Protocol Laakdal


Door het invoeren van gemeentelijke administratieve sancties heeft de wetgever de gemeenten in staat gesteld om sneller en efficiënter de kleine criminaliteit, bepaalde verstoringen van de openbare rust alsook de openbare overlast aan te pakken. Hieronder vallen bijvoorbeeld lawaaihinder, vandalisme, hondenpoep, wildplassen, zwerfvuil, illegaal graffiti spuiten, wildplakken, enz.

Voor de zogenaamde gemengde inbreuken, dit zijn strafrechtelijke inbreuken waarvoor een administratieve sanctie kan worden opgelegd ( oa beschadigingen andermans roerende of onroerende goederen, vernieling voertuig, nachtlawaai,…) is een protocol afgesloten met het Parket ( protocol, gepubliceerd op 01/01/2017).


 
© 2013 gemeente Laakdal | Administratief centrum - Kerkstraat 21 - 2430 Laakdal - T 013/67 01 10 - F 013/67 25 89 -
design & development by e2e NV