gemeente Laakdal
A  A  A  A 

Wat te doen bij rampen?

Noodplanning: wat doet de overheid?

Bij een grootschalig incident, een ramp of een crisis moeten alle hulpverleners direct aan het werk. Het gaat immers om mensenlevens. De hulpverleners moeten samenwerken en die samenwerking moet goed verlopen. Om dat te kunnen bevorderen, beschikt het gemeentebestuur over een algemeen nood- en interventieplan. In dit rampenplan wordt de organisatie en de coördinatie van diensten en instanties beschreven die betrokken zijn bij de bestrijding van rampen en zware ongevallen.

Ook preventief werken we aan uw veiligheid. Bedrijven die werken met stoffen die brandbaar, explosief, bijtend of giftig kunnen zijn, vallen onder de milieuwetgeving en zijn gebonden aan vergunningen en controles. Ook bij transport van gevaarlijke stoffen over de weg, per spoor of via het water zijn er risico’s. Daarom is dit transport aan strenge veiligheidsmaatregelen en controles gebonden. Bij evenementen waar veel mensen bijeen zijn, kan er paniek uitbreken op het moment dat zich een incident voordoet. Voor dergelijke evenementen is een evenementenvergunning nodig, waarbij de veiligheid voor het publiek en de bereikbaarheid voor de hulpdiensten wordt geëvalueerd tijdens een coördinatievergadering.

Algemeen Nood- en Interventieplan

Hoe een noodsituatie wordt aangepakt wordt beschreven in een nood- en interventieplan. Zo'n plan voorziet de inzet van de verschillende hulpdiensten (brandweer, politie, medici, ..) ten tijde van een ramp of zwaar ongeval. Het geeft een overzicht van de organisatie en de werkwijze van zowel het bestuurlijk als het operationeel optreden op gemeentelijk niveau.

Wat staat er in dit plan?

 • Overzicht van de soorten rampen en zware ongevallen die in onze gemeente kunnen voordoen;
 • overzicht van diensten, instanties en organisaties die bij de bestrijding van rampen en zware ongevallen kunnen worden betrokken;
 • een alarmeringsschema;
 • hoofdlijnen tot de organisatie van een rampbestrijding;
 • hoofdlijnen met betrekking tot het waarschuwen van de bevolking;
 • hoofdlijnen met betrekking tot opvang en bescherming van de bevolking en slachtoffers;
 • hoofdlijnen tot het organiseren van oefeningen.

Algemeen nood- en interventieplan downloaden: klik hier

Bij een noodsituatie moeten de hulpdiensten eveneens weten wat er zich in de omgeving van de noodsituatie bevindt (mogelijke opvangcentra, plaatsen waar veel mensen tegelijkertijd aanwezig zijn, bedrijven met groot brandgevaar, firma's die bij een grotere ramp extra materiaal kunnen leveren, …). Het gemeentebestuur probeert deze gegevens in het rampenplan actueel te houden, om de hulpverlening nog te verbeteren.

Ook uw bedrijf of instelling kan opgenomen zijn in deze database. Wanneer dit het geval is, vragen wij om elke wijziging van de opgenomen gegevens te melden aan de bevoegde dienst (tel: 013 67 01 12 – ).

Wanneer u nog niet door het gemeentebestuur gecontacteerd bent en toch vindt dat om een of andere reden (als risicobedrijf, gelegen nabij een risicovol bedrijf, leveren van hulpmiddelen,.. ) uw bedrijf of instelling opgenomen moet worden, kunt u ook contact met ons opnemen.

Veiligheidscel

De uitvoering van rampenbestrijding is in eerste instantie opgedragen aan de diensten die ook met de dagelijkse hulpverlening belast zijn. Primair zijn dit de brandweer, de politie en de organisaties op het terrein van de spoedeisende medische hulpverlening. Een effectieve rampenbestrijding vergt nauwe samenwerking tussen de betrokken disciplines. Die samenwerking komt uitsluitend tot stand als de voorbereiding op de rampbestrijding interdisciplinair wordt aangepakt.

Samenstelling:

 • Voorzitter: burgemeester Tine Gielis
 • Brandweer: Koen Bollen
 • Volksgezondheid: Karnas Gaetan
 • Federale Politie: Yves Bogaerts
 • Parket: Rudy Broeckx
 • Lokale Politie: Marcel Cools
 • Civiele Bescherming: Edwin Van Der Eecken
 • Technische Dienst: Jan De Busser
 • Communicatie: Michèle Gigas
 • Rampenambtenaar: Annelies De Peuter

Taken:

De veiligheidscel is belast met volgende taken:

 • actualiseren van de nood- en interventieplannen;
 • opmaken van de risico-inventaris en – analyse;
 • organiseren van oefeningen;
 • evalueren van noodsituaties en oefeningen;
 • organiseren van de voorafgaande informatie over de noodplanning.

 

Wat te doen in een noodsituatie?

Als u getuige bent van een ramp, bel het hulpcentrum 100 – 101.

Wat moet u vermelden?

 • Vermeld het juiste adres van de plaats waar de ramp zich voordoet.
 • Geef de juiste informatie over de ramp (soort ramp).
 • Probeer de omvang van de ramp te omschrijven, probeer het aantal slachtoffers in te schatten.
 • Beantwoord de vragen op een duidelijke manier.

Alle gesprekken die bij de alarmcentrale binnenkomen, worden opgenomen om ze terug te kunnen beluisteren. De centrale registreert het meldnummer. Daarmee kan zonodig worden teruggebeld naar de melder voor nadere informatie. Dit dient ook om misbruik tegen te gaan.

Natuurrampen en hun erkenning

De laatste jaren worden we steeds meer en meer geconfronteerd met de gevolgen van natuurrampen door extreem weer. Een uitzonderlijk natuurverschijnsel kan erkend worden als natuurramp. Indien dit het geval is, kunt u een persoonlijk dossier indienen bij het rampenfonds. Deze erkenning gebeurt door de hogere overheid.

Het is moeilijk te begrijpen wat men verstaat onder een 'zeer uitzonderlijke' gebeurtenis wanneer er geen standaardmeter bestaat die de mogelijkheid biedt een onderscheid te maken tussen 'normaal' en 'zeer uitzonderlijk'. Indien u van mening bent dat u schade hebt opgelopen door zeer uitzonderlijke weersomstandigheden, kunt u best contact opnemen met het gemeentebestuur.

Er worden meerdere erkenningscriteria na elkaar toegepast. Onder wetenschappelijke criteria vallen de verschillende natuurverschijnselen (overvloedige neerslag, stormen, overstromingen, ...). Deze criteria worden bekeken door het Koninklijk Meteorologisch Instituut.

Daarnaast bestaat er het financiële criteria. Voor erkenning moet de rechtstreekse schade veroorzaakt aan de private goederen hoger zijn dan 1 250 000 euro en een gemiddeld bedrag per gezinsdossiers hoger zijn dan 5 000 euro.

Het is dan ook belangrijk dat wanneer u schade hebt opgelopen door een natuurverschijnsel, dit te melden aan het gemeentebestuur (tel: 013/670112 – ). U moet in afwachting van de erkenning door de hogere overheid:

 • foto's van de schade nemen;
 • de schade aan uw eigen verzekering door geven;
 • alle facturen bijhouden.

Wanneer onze gemeente erkend wordt als rampgebied, kunt u een dossier indienen voor terugtrekking van de schade via het rampenfonds. Deze financiële tegemoetkoming is telkens maar een percentage, afhankelijk van de categorie waarin u valt, van het totaal schadebedrag

Wat te doen bij een nucleair ongeval?De kans op een nucleair ongeval is miniem, maar niet onbestaande. Daarom is het belangrijk dat u goed weet wat te doen in zo’n geval. Uw bescherming en die van uw familie begint bij uzelf. U kunt heel wat doen om u zo goed mogelijk te beschermen tegen radioactieve besmetting.


Is radioactiviteit gevaarlijk?

Radioactiviteit maakt deel uit van ons dagelijks leven. Ons lichaam wordt dagelijks blootgesteld aan straling uit de aarde en het heelal. Ook bij bvb. medische onderzoeken kan het lichaam kortstondig bestraald worden.
Bij een ernstig ongeval op een nucleaire site kunt u worden blootgesteld aan verhoogde dosissen straling, die kunnen leiden tot allerlei aandoeningen.
U kunt zich hiertegen beschermen met eenvoudige maatregelen, zoals zo snel mogelijk schuilen in een gebouw.

Belangrijke nucleaire installaties

Er zijn vier belangrijke nucleaire sites in België:
• in Doel: kerncentrale van Electrabel (Groep GDF Suez)
• in Tihange: kerncentrale van Electrabel (Groep GDF Suez)
• in Mol-Dessel: Studiecentrum voor Kernenergie (SCK-CEN), Belgonucleaire en Belgoprocess
• in Fleurus: Nationaal Instituut voor Radioelementen (IRE)
Er bevinden zich twee buitenlandse kerncentrales dicht bij de Belgische grens: te Chooz (Frankrijk) en te Borssele (Nederland).

Wat doet de overheid?

De overheid neemt maatregelen om de gevolgen van een nucleair incident te beperken. Bij een ongeval treedt het nationaal nucleair noodplan in werking om zo nodig de beschermingsmaatregelen van de bevolking en van het leefmilieu te coördineren.
• Waarschuwen van de bevolking
De overheid waarschuwt u bij een noodsituatie via verschillende kanalen, zoals sirenes en media.
• Aanbevelen om te schuilen
Schuilen in het dichtst bijzijnde gebouw is een snelle en doeltreffende maatregel om uzelf te beschermen.
• Beschermen van de voedselvoorziening
De overheid treft maatregelen om te voorkomen dat er radioactief besmet voedsel of drinkwater wordt geconsumeerd.
• Aanbevelen van de inname van jodiumtabletten
De overheid kan, als dit nodig blijkt, aanbevelen om jodiumtabletten in te nemen. Ze mogen uitsluitend worden gebruikt als de overheid dat uitdrukkelijk aanbeveelt.
• Coördineren van het crisisbeheer
Bij een nucleair ongeval werken de experts, de uitbaters van de nucleaire sites en de (inter)nationale, provinciale en gemeentelijke overheden nauw samen. Het nucleair noodplan wordt regelmatig ingeoefend.

Wat kunt u doen?

In een zone rond een nucleaire site staan sirenes opgesteld. Als die sirenes aanhoudend loeien, dreigt er gevaar en dient u de vijf volgende reflexen aan te nemen.

Blijf binnen of ga naar binnen.
Schuilen in het dichtst bijzijnde gebouw is een eenvoudige, snelle en doeltreffende maatregel om uzelf te beschermen. Blijf binnen tot het alarm officieel wordt opgeheven.

Sluit ramen en deuren.
Neem plaats in een centrale ruimte op het gelijkvloers van het gebouw.
Verwijder u van vensters, die minder bescherming bieden dan muren.
Luister naar de radio en kijk TV voor verdere aanbevelingen en informatie.

Telefoneer niet onnodig.
De overbelasting van het telefoonnetwerk kan de hulpverlening verstoren.

Laat de kinderen op school.
Binnen blijven is ook hun beste bescherming. De leerkrachten volgen dezelfde richtlijnen als u.
Zodra er zich een ernstig nucleair ongeval voordoet, komen deskundigen en beleidsverantwoordelijken samen om te overleggen en de acties op elkaar af te stemmen. Ze nemen de nodige maatregelen voor uw veiligheid.

Haal nu uw gratis jodiumtabletten
U woont in de omgeving van een nucleaire installatie. Ondanks de uitgebreide veiligheidssystemen, strikte voorschriften en strenge controles, is een nucleair ongeval nooit helemaal uitgesloten. Daarom bestaan er ook noodplannen.

Een ongeval in een nucleaire installatie kan samengaan met de uitstoot van radioactieve stoffen, waaronder radioactief jodium.
• U kunt zich hiertegen beschermen door te schuilen. Dit is een zeer doeltreffende maatregel. Ga of blijf dus binnen en luister naar de media voor verdere informatie.
• Er kan beslist worden om over te gaan tot evacuatie, maar dit gebeurt enkel indien dit veilig kan verlopen. Het zou immers gevaarlijk zijn om te evacueren wanneer men zich onder een radioactieve wolk bevindt.
• Om u te beschermen kan de overheid ook de inname van niet-radioactief jodium aanbevelen.

Waarvoor dienen jodiumtabletten?
Bij een nucleair ongeval kan radioactief jodium vrijkomen. Het kan via de luchtwegen of besmet voedsel in het lichaam terechtkomen. De schildklier slaat jodium op tot ze ermee verzadigd is en zorgt op die manier voor een bestraling “van binnen uit”. Door die voortdurende bestraling neemt de kans op kanker en andere aandoeningen aanzienlijk toe. Door uw schildklier te verzadigen met het niet-radioactief jodium in de tabletten, verhindert u dat deze radioactief jodium opstapelt.
Jodiumtabletten bieden u echter geen bescherming tegen andere radioactieve stoffen die door het lichaam worden opgenomen. Tegen die stoffen beschermt u zich best door tijdig te schuilen.

Wie mag jodiumtabletten innemen?
Bij een nucleair ongeval zal de overheid meedelen wie tabletten moet innemen.
Hoe jonger, hoe belangrijker het is u te beschermen tegen besmetting van radioactief jodium. Vooral baby’s en jonge kinderen lopen een verhoogd risico. Dat geldt nog meer voor diegenen die nog voor hun geboorte, in de buik van hun zwangere moeder, worden blootgesteld. Desgevallend moeten jodiumtabletten prioritair worden toegediend aan kinderen en aan zwangere vrouwen (om hun ongeboren baby te beschermen).
De bijsluiter geeft u meer informatie over de in te nemen dosis (afhankelijk van de leeftijd) en hoe u die het best inneemt. De bijsluiter geeft u ook een overzicht van gevallen waarin het gebruik van de tabletten beter vermeden wordt. Behoort u tot één van de omschreven gevallen, neem dan preventief contact op met uw huisarts of specialist.

Wanneer moet u jodiumtabletten innemen?
Jodiumtabletten zijn een geneesmiddel. Neem de tabletten alleen bij een nucleair ongeval waarbij radioactief jodium vrijkomt en ná aanbeveling door de overheid. Luister daarom naar radio of TV.

Hoe kunt u jodiumtabletten krijgen?
U hebt een brochure ontvangen omdat u in de risicozone rond een nucleaire site bent gevestigd. Daarom kunt u gratis jodiumtabletten verkrijgen bij de apotheek (1 doosje per 4 personen).
· Als inwoner gaat u naar de apotheek met de SIS-kaarten van uw gezinsleden. Afhankelijk van het aantal gezinsleden ontvangt u één of meerdere doosjes.
· Als verantwoordelijke voor een collectiviteit vult u het formulier in op de website www.nucleairrisico.be. U ontvangt vervolgens een document waarmee u het nodige aantal tabletten kan afhalen bij de apotheek.
Als u nog over oude jodiumtabletten beschikt, kunt u deze meebrengen naar de apotheek (enkel de blisterverpakking).
De jodiumtabletten zijn minimum tien jaar houdbaar als ze correct worden bewaard. Ze worden periodiek vervangen door de overheid.

Meer infomatie?
· www.nucleairrisico.be
· 0800 14 689 (van 14.03.2011 tot 29.04.2011) 

Nucleair ongeval en jodiumtabletten

1. Hoe kan de bevolking weten dat er een radioactieve lozing is?
Bij een ernstig nucleair incident kan zich een radioactieve lozing voordoen. Straling is echter onzichtbaar en heeft geur noch smaak. Op basis van metingen zal de situatie geëvalueerd worden. Volg daarom de aanbevelingen van de overheid op. Veelal is schuilen een goede manier om u te beschermen.

2. Hoeveel tijd heeft de bevolking om de jodiumtabletten in te nemen (of om andere beschermingsmaatregelen te nemen)?
Jodiumtabletten mogen enkel worden ingenomen als de Belgische overheid dit uitdrukkelijk aanbeveelt. Dit is ook van toepassing in geval van een nucleaire noodsituatie in één van onze buurlanden met gevolgen voor het Belgisch grondgebied.
Het is mogelijk dat deze aanbeveling beperkt blijft tot een welbepaalde zone of een deel van de bevolking, bijvoorbeeld zwangere vrouwen en jonge kinderen.
De aanbevelingen van de overheid streven een maximale efficiëntie na. Daarom is het belangrijk deze zo goed als mogelijk op te volgen. Jodiumtabletten worden best juist voor of zo snel mogelijk na de aanvang van een lozing met radioactief jodium ingenomen, nà aanbeveling door de overheid.

3. Kunnen we een idee krijgen van de dynamiek bij een ongeval?
Elke nucleaire site heeft haar eigen karakteristieken en risico’s. Dit resulteert in verschillende mogelijke ongevalscenario’s, die vaak gepaard gaan met een fase waarbij er nog geen lozing heeft plaatsgevonden (dreigingsfase).

De noodplannen bieden een stevige basis om daaraan het hoofd te bieden. Een gepast nterventiescenario zal daarna aangewend worden naar gelang de situatie.

Het Nucleair en Radiologisch Noodplan voor het Belgisch grondgebied bevat ook beschermingsmaatregelen voor situaties waarbij op korte termijn (vlugge dynamiek) radioactieve stoffen verspreid worden.

4. Hoe lang kunnen de jodiumtabletten bewaard blijven?
De ervaring en regelmatige analyses tonen aan dat de jodiumtabletten lang hun goede werking blijven behouden als aan de bewaarvoorwaarden werd voldaan.
De verpakking van de jodiumtabletten vermeldt de fabricatiedatum. De producent biedt de garantie dat de tabletten minimum 10 jaar houdbaar zijn. De tabletten zijn dus minstens houdbaar tot eind 2020. De overheid organiseert ook periodieke analyses.

5.
Hoe lang bieden de jodiumtabletten bescherming na inname?
De jodiumtabletten beschermen voor minstens 24 uur. Zelfs bij een ernstig nucleair ongeval is de kans groot dat u maar één keer de aanbevolen dosis moet innemen. Uiteraard moet u binnen blijven, ramen en deuren sluiten en u niet onnodig aan radioactieve deeltjes blootstellen. Luister naar de gegeven informatie en volg de gegeven richtlijnen.

6. Wat moet ik doen met de oude tabletten?
De oude jodiumtabletten kunnen worden binnengebracht bij de apotheker. We vragen om enkel de blisterverpakking mee te brengen, en dus het doosje en de bijsluiter zelf weg te gooien met het oud papier.

7. De apotheek van de gemeente ligt niet in de 20 km-zone van (10 km voor het IRE). Wat nu?
De jodiumtabletten zijn enkel beschikbaar bij de apotheken in de nucleaire noodplanningszones. Als een postcode in deze zone ligt (ook al is het maar een klein deel), werd de volledige postcode opgenomen in de predistributiezone, net zoals bij de vorige campagne in 2002.

8.
Voor wie zijn de jodiumtabletten bestemd?
Hoe jonger, hoe belangrijker het is zich te beschermen tegen besmetting van radioactief jodium. Om het ongeboren kind te beschermen, geldt dit ook voor zwangere vrouwen.
De doelstelling van de predistributiecampagne is om aan zoveel mogelijk mensen die wonen of werken in een nucleaire noodplanningszone jodiumtabletten ter beschikking te stellen (particulieren en collectiviteiten). Daarom worden de tabletten gratis ter beschikking gesteld met het oog op de bescherming bij een eventueel nucleair ongeval.
Jodiumtabletten beschermen enkel tegen radioactief jodium. Bij een nucleaire lozing kunnen eventueel ook andere stoffen vrijkomen. Volg daarom de aanbevelingen van de overheid op. Veelal is schuilen een goede manier om u te beschermen.

 9. Een deel van de gemeente valt niet in de predistributiezone. Krijgen die mensen dan geen tabletten?
De jodiumtabletten zijn enkel beschikbaar bij de apotheken in de nucleaire noodplanningszones. Als een postcode in deze zone ligt (ook al is het maar een klein deel), werd de volledige postcode opgenomen in de predistributiezone, net zoals bij de vorige verdeling in 2002. Indien niet de volledige gemeente (met verschillende postcodes) in de predistributiezone is vervat, ontvangen deze mensen niet automatisch de brochure in de brievenbus.
Voor inwoners buiten de noodplanningszones is een ruime voorraad jodium beschikbaar in apotheken en bij de overheid. Dit jodium kan bij een noodsituatie bijkomend ter beschikking gesteld worden van de betrokken bevolking.

10.
Waarom mag niet iedereen de tabletten innemen?
Het innemen van jodiumtabletten is een voorzorgsmaatregel die zelfs na het optreden van een nucleair ongeval niet altijd moet worden toegepast.
Bij personen ouder dan 40 jaar wordt de noodzaak voor inname van de jodiumtabletten betwist. Verzadiging van de schildklier is bij die leeftijdsklasse vaak minder aangewezen omwille van twee redenen:
• Het risico op schildklierkanker ten gevolge van de opname van radioactief jodium daalt naarmate men ouder wordt.
• Bij personen ouder dan 40 jaar, is de werking van de schildklier vaker ontregeld, vooral in jodiumarme streken zoals België. Deze ontregeling verhoogt het risico op ongewenste effecten ten gevolge van de inname van jodiumtabletten.

Wanneer de werking van de schildklier sterk verstoord is, wat meer voorkomt bij ouder worden, kunnen de nadelen van inname van de tabletten (ongewenste effecten) groter worden dan het voordeel ervan (vermijden van schildklierkanker). Informeer daarom preventief bij uw huisarts of specialist betreffende de voordelen en nadelen van de inname.

Op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten is de “leeftijdsgrens” steeds naar onder geschoven. Vijftien jaar geleden dachten de meesten eerder aan 60 of 65 jaar. 40 jaar stemt overeen met de huidige kennis en de verwachte aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Daarbij is ook rekening gehouden met de meer dan waarschijnlijke gelijktijdige toepassing van de schuilmaatregel. Dat is een doeltreffende bescherming, ongeacht de leeftijd.

11.
Hoe komt het dat er nu een afzonderlijk advies is voor personen ouder dan 40 jaar?
Hoe jonger, hoe belangrijker het is zich te beschermen tegen besmetting van radioactief jodium. Om het ongeboren kind te beschermen, geldt dit ook voor zwangere vrouwen. Vanaf 40 jaar is de inname van stabiel jodium niet systematisch aangeraden. Bij zwangerschap of borstvoeding blijft de inname van tabletten aangewezen, ook boven 40 jaar.

Op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten is de “leeftijdsgrens” steeds naar onder geschoven. Vijftien jaar geleden dachten de meesten eerder aan 60 of 65 jaar. 40 jaar stemt overeen met de huidige kennis en de verwachte aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Daarbij is ook rekening gehouden met de meer dan waarschijnlijke gelijktijdige toepassing van de schuilmaatregel. Dat is een doeltreffende bescherming, ongeacht de leeftijd.

12.
Mogen personen ouder dan 40 jaar en woonachtig in de predistributiezone dan geen tabletten afhalen bij hun apotheek ?
Toch wel. Hoewel bij een nucleair incident de inname van stabiel jodium niet systematisch is aangeraden voor personen vanaf 40 jaar, is het zinvol om preventief jodiumtabletten te halen bij de lokale apotheek. Op die manier kunnen (klein)kinderen toch tabletten nemen, op het ogenblik dat de overheid het aanbeveelt.

13.
Zijn er bij kinderen of personen jonger dan 40 jaar ook bijwerkingen?
Ja, maar die zijn zeer tijdelijk en zeer onschuldig van aard (zoals braken, slechte smaak, …). U kunt de jodiumtabletten best eerst oplossen in een kleine hoeveelheid water en toevoegen aan een grotere hoeveelheid drank. De inname met alcoholische drank is af te raden.

In uitzonderlijke gevallen kan de inname van jodium leiden tot overgevoeligheidsreacties zoals roodheid van de huid, vochtopstapeling, pijn in de hals, lopende ogen, verkoudheidssymptomen, zwelling van de speekselklieren en koorts. De symptomen verdwijnen normaal zonder enige behandeling bij stopzetten van de inname. Bij twijfel kunt u uw arts raadplegen. Het kleine risico op overgevoeligheidsreacties is geen argument om de jodiumtabletten niet in te nemen.

Collectiviteiten

14. Wat is een collectiviteit? Is een sportclub een collectiviteit? En een gemeentezaal (huwelijken, banketten, feesten…)? Wat met vakantiewoonsten?
Als collectiviteit wordt beschouwd: “elke plaats waar meerdere personen gedurende langere tijd (kunnen) samenkomen” (met uitzondering van huisgezinnen). Voorbeelden zijn dus scholen, bedrijven, supermarkten, hospitalen, cultuurcentra, sportcentra, crèches, …

15. Hoe moet de collectiviteit een aanvraag indienen (via het webformulier) als ze niet over internet of een computer /printer beschikt?
Indien de gemeente met zulke situaties wordt geconfronteerd, kan worden voorgesteld gebruik te maken van een gemeentelijke computer of de aanvraag te doen aan een loket.

Website

16. Dient de website over het nucleair risico ook om bij een nucleair incident informatie te geven (nieuws, persberichten…)?
Deze website geeft informatie over nucleaire risico’s die kunnen leiden tot de activering van het noodplan. U vindt hier dus info over de voorbereiding op een eventueel nucleair ongeval. Zoekt u in het algemeen meer informatie over de talrijke aspecten van het voorkomen en de toepassingen van ioniserende straling in het dagdagelijkse leven (medisch, natuurlijk, kosmisch, industrieel, …) dan kan u hiervoor steeds terecht op de website van het Fedeaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC).

Op dit ogenblik is de website opgevat als een site die ook na de campagne beschikbaar blijft, met informatie over de nucleaire sites, het nucleaire risico, de beschermingsmaatregelen, het crisisbeheer door de overheden en de exploitant, … De website bevat ook een nieuwsrubriek die gevoed wordt via RSS (vooral op basis van berichten van het FANC).
Momenteel dient de website niet als “crisisinterface” bij een nucleair of radiologisch incident. De website www.crisiscentrum.be blijft deze rol behouden.

 
© 2013 gemeente Laakdal | Administratief centrum - Kerkstraat 21 - 2430 Laakdal - T 013/67 01 10 - F 013/67 25 89 -
design & development by e2e NV