gemeente Laakdal
A  A  A  A 

Geldzaken

Controle belasting op motoren

Het Schepencollege stelde in zitting van 5 september 2013 de heer Wim De Greef (Willis Consult bvba) aan om controles te doen inzake de belasting op motoren.

Gemeentefinanciën

De financiële dienst behartigt alle geldzaken van de gemeente Laakdal. Deze dienst ontvangt belastingen en toelagen en betaalt alle facturen en schulden van de gemeente alsmede de subsidies aan de verenigingen, inwoners en bedrijven.

Federale en Vlaamse belastingen

De financiële dienst kan geen inlichtingen verstrekken over federale belastingen (belastingen geheven door de 'staat') zoals personenbelasting en BTW. Voor inlichtingen m.b.t. BTW wendt u zich tot:
Ministerie van Financiën:
Werft 65, 2440 Geel
Tel.: 0257/625.90

Voor de personenbelasting wendt u zich tot Directie Mol II 0257/790.53.

De opcentiemen op de onroerende voorheffing zijn sinds enige tijd Vlaamse materie. Inlichtingen hierover kan men bekomen bij de Vlaamse Infolijn, tel. 1700 of via mail .
Inkomensattest personenbelasting
Bij de FOD Financiën kan men terecht voor een inkomstengetuigschrift of een kopie van het aanslagbiljet. Deze documenten zijn beschikbaar via het internet. Via http://www.myminfin.be kan iedereen zijn eigen fiscaal dossier raadplegen. Daarop zijn de aanslagbiljetten van de inkomstenbelasting van de voorbije jaren beschikbaar, maar ook allerlei fiches (b.v. loonfiches uitgereikt door de werkgever) die noodzakelijk waren om de belastingen te beheren.
Voor het raadplegen van het eigen fiscaal dossier is een kaartlezer en een elektronische identiteitskaart nodig.


Gemeentebelasting op de exploitatie van diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder 

Deze belasting vindt zijn oorsprong in het Decreet van 20 april 2001 tot organisatie van het personenvervoer over de weg. Dit Decreet werd gewijzigd bij het Decreet van 8 mei 2009.  Door deze aanpassing heeft de gemeente de verplichting een belasting te heffen op de exploitatie van diensten voor het verhuur van voertuigen met bestuurder. In artikel 49 §2 van het Decreet wordt een tarief opgelegd van 250 euro per jaar en per in de akte van de vergunning vermeld voertuig. Dit bedrag wordt aangepast volgens de schommelingen van het indexcijfer van de consuptieprijzen,op basis van een coëfficiënt die wordt bekomen door het indexcijfer van de maand december van het jaar voorafgaand aan het belastingjaar te delen door het indexcijfer van de maand december 2000 (overeenkomstig artikel 49 §5 van het Decreet). De vergunninghouder is de eerste jaarlijkse belasting verschuldigd op het ogenblik van de afgifte van de vergunning en nadien telkens op 1 januari van het kalenderjaar. Deze belasting treft de vergunningen die afgeleverd worden vanaf 1 januari 2009. De belasting is verschuldigd voor het hele jaar, onafhankelijk van het moment waarop de vergunning wordt afgeleverd.

Financiën

Kerkstraat 21, Laakdal
Tel. 013 35 90 40, fax 013 35 90 49

openingsuren
© 2013 gemeente Laakdal | Administratief centrum - Kerkstraat 21 - 2430 Laakdal - T 013/67 01 10 - F 013/67 25 89 -
design & development by e2e NV