gemeente Laakdal
A  A  A  A 

Vergunningen en reglementen

Horecavergunning
Een horeca-uitbater moet voor de (her)opening of overname van een horecazaak een aangifte slijterij van gegiste en sterke dranken indienen bij de gemeentelijke dienst lokale economie. Het aangifteformulier wordt door de dienst bezorgd aan de wijkagent en de brandweer die overgaan tot een gezamenlijke controle van de horecazaak.
Opgelet, bij renovatiewerken neemt u best voor aanvang van de werken contact op met de brandweer inzake brandveiligheidsvoorschriften.

Milieuvergunning
Voor de uitoefening van bepaalde activiteiten dient u een milieuvergunning aan te vragen. Neem hiervoor contact op met de dienst Leefmilieu: tel. 013/35 90 11 of mail naar .

Sluitingsuur
Onverminderd de dansgelegenheden die vallen onder de Vlarem wetgeving geldt in Laakdal het volgende :

Artikel 46
§2
De uitbaters van openbare inrichtingen en/of de organisatoren van evenementen moeten, tijdens de weekdagen van maandag tot donderdag, hun zaak en aanhorigheden of evenementen sluiten voor het publiek tussen 02.00 uur en 07.00 uur.

§3
De uitbaters van openbare inrichtingen en/of de organisatoren van evenementen moeten van donderdag op vrijdag, hun zaak en aanhorigheden of evenementen sluiten voor het publiek tussen 03.00 uur en 07.00 uur.

Artikel 47
De uitbaters van openbare inrichtingen en/of de organisatoren van evenementen moeten, tijdens het weekend, van vrijdag op zaterdag en van zaterdag op zondag, hun zaak en aanhorigheden of evenementen sluiten voor het publiek tussen 04.00 uur en 07.00 uur.

De wettelijke feestdag die plaatsvindt op een weekdag worden gelijkgesteld met een zondag. De dag voor de wettelijke feestdag die plaatsvindt op een weekdag wordt gelijkgesteld met een zaterdag.

Artikel 48
Het is de uitbaters van openbare inrichtingen en/of de organisatoren van evenementen verboden de toegang tot de zaak af te sluiten, het licht te doven of te dempen zolang er publiek aanwezig is.

Artikel 51
De openbare inrichtingen, behalve deze in open lucht, zijn vrijgesteld van het sluitingsuur op oudejaarsnacht van 31 december op 01 januari en op de kermisdagen voor de openbare inrichtingen binnen de parochiegrenzen van de plaats van de kermis.

Het College van Burgemeester en Schepenen legt de jaarlijkse kermissen vast waarvoor deze regeling geldt.

Artikel 52
De Burgemeester kan een uitzondering voorzien op de bepalingen vervat in de artikelen 46 en 47 en dit op gemotiveerde wijze.

Lees meer in de politiecodex hoofdstuk 4.

Rookverbod
Vanaf 1 juli 2011 geldt een algemeen rookverbod in alle voor het publiek toegankelijke plaatsen, met inbegrip van horecazaken. Vanaf dan kan in horecazaken enkel nog worden gerookt in een rookkamer of op een terras. Om niet als een gesloten plaats te worden beschouwd, moet een terras aan één zijde volledig open zijn, ongeacht de weersomstandigheden. De open zijde mag niet deel worden afgesloten, bijvoorbeeld door middel van een windscherm of zonnewering. De uitbaters moeten duidelijk zichtbaar aan de ingang en ook in hun zaak rookverbodtekens aanbrengen. Alle elementen die kunnen aanzetten tot roken, zoals asbakken en elektronische sigaretten, zijn verboden. Meer informatie kan u terug vinden op de website van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Burgerrechtelijke aansprakelijkheid
Raadpleeg hier het K.B. betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid.

 
© 2013 gemeente Laakdal | Administratief centrum - Kerkstraat 21 - 2430 Laakdal - T 013/67 01 10 - F 013/67 25 89 -
design & development by e2e NV