gemeente Laakdal
A  A  A  A 

Doelstelling Milieuraad

MILIEURAAD LAAKDAL

DOELSTELLING

De gemeentelijke milieuraad is erkend als adviesorgaan inzake milieu- en natuuraangelegenheden.De milieuraad heeft een drieledige doelstelling.

1) De milieuraad beoogt de verbetering, het behoud en het herstel van het milieu, het landschap en de natuur in de gemeente.

2) De milieuraad is bevoegd om de gemeente zowel op eigen initiatief als op verzoek van de gemeenteraad of het schepencollege te adviseren over het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid.

3) De milieuraad vervult een informatieve en sensibiliserende taak bij de bevolking inzake milieu- en natuuraangelegenheden en kan in dit kader op eigen initiatief en op niet dwingend verzoek initiatieven ontplooien.

Onder gemeentelijk milieu- en natuurbeleid wordt verstaan:

- alle aspecten met betrekking tot het voorkomen, het aanwijzen en het bestrijden van milieuhinder en milieuverontreiniging op het grondgebied van de gemeente voor zover die aspecten tot de gemeentelijke bevoegdheid behoren

- alle aspecten met betrekking tot het behoud, de bescherming en het herstel van de natuur op het grondgebied van de gemeente, voor zover die aspecten tot de gemeentelijke bevoegdheid behoren

- alle aspecten van ruimtelijke ordening met betrekking tot het milieu op het grondgebied van de gemeente voor zover die aspecten tot de gemeentelijke bevoegdheid behoren

- het informeren en sensibiliseren van de bevolking over de hoger genoemde aspectenSAMENSTELLINGDe milieuraad is samengesteld uit stemgerechtigde leden en niet-stemgerechtigde leden.

Stemgerechtigde leden.

1) Vertegenwoordigers die effectief lid zijn van een vereniging, instelling of organisatie, die actief is op het grondgebied van Laakdal, worden tot toetreding uitgenodigd:

- lokale milieu- en/of natuurverenigingen

- het onderwijs

- beroepsorganisaties

- socio-culturele en vormingsorganisaties

- land- en tuinbouw

2) Gecoöpteerde leden.

Door het college van burgemeester en schepenen worden maximaal 5 leden gecoöpteerd als vertegenwoordigers van andere dan hoger genoemde organisaties, van een wijk of een straat, of geïnteresseerde inwoners.

Niet-stemgerechtigde leden

1) Geïnteresseerde burgers van Laakdal met deskundigheid inzake milieu en natuur kunnen zonder stemrecht deelnemen aan de milieuraad. Dit aantal wordt beperkt tot maximaal 5 geïnteresseerde burgers.

2) Elke politieke partij, vertegenwoordigd in de gemeenteraad, kan één niet stemgerechtigd lid afvaardigen als waarnemend lid.

3) De schepen van leefmilieu, de milieuambtenaar en de duurzaamheidsambtenaar zijn ambtshalve lid van de milieuraad zonder stemrecht.

4) De milieuraad kan beslissen om, in functie van het te behandelen onderwerp, een beroep te doen op externe deskundigen. Deze deskundigen kunnen deelnemen aan de discussies, maar zij hebben geen stemrecht.

Samenwerking met andere gemeentelijke adviesraden

Het samenwerken van de verschillende gemeentelijke adviesraden wordt aangemoedigd.

TOETREDING

Voor de installatie van de milieuraad bij aanvang van een nieuwe legislatuur dient de aanvraag tot toetreding te worden gericht aan het college van burgemeester en schepenen.

Na de installatie van de milieuraad worden de aanvragen van nieuwe leden gericht aan de voorzitter van de raad.

ACTIES EN PROJECTENDe milieuraad organiseert zelf acties en geeft financiële ondersteuning aan projecten binnen de gemeente.Open milieuraad

Elk jaar organiseert de milieuraad een Open Milieuraad. De voorbije jaren werden volgende thema’s toegelicht door deskundige sprekers:

- ‘De ecologische voetafdruk van kop tot teen’: infoavond met spreker van Natuurpunt Educatie.

- ‘Oog in oog met wilde bijen’: de voordracht werd gegeven door Natuurpunt Educatie.

- ‘Siertuin zonder gif: omgaan met ongewenste gasten’: infoavond met een spreker van Velt.

- ‘Biodiversiteit rond de woning’: er werden 2 voordrachten gehouden: ‘bloemen en planten rond de woning’ en ‘kruiden en het gebruik van kruiden’.Projecten

De voorbije jaren heeft de milieuraad volgende projecten financieel ondersteund:

- Biokids-actie, een actie die duurzame voeding promoot bij schoolkinderen, hun ouders, leerkrachten, …

- Gratis plantjesactie: enkele jaren na elkaar werden gratis plantjes uitgedeeld aan geïnteresseerde burgers. De plantjes boden in de tuin steeds een meerwaarde voor insecten en de biodiversiteit.

- Gratis zwaluwnesten voor geïnteresseerde particulieren die vanuit het oogpunt van zwaluwkolonies op een interessante locatie wonen.

- Chiro Groot-Vorst kwam het project Speelgroen voorstellen. De milieuraad heeft beslist om dit project te ondersteunen met een projectsubsidie.

- In 2010 gaf de milieuraad subsidies voor zwaluwnesten. Burgers die konden aantonen (met foto) dat ze min. 1 bewoonde nest van huis- of boerenzwaluw hadden, kregen eenmalig een subsidie van € 25.

- In samenwerking met de milieuraden van Herselt en Westerlo werden wilde bloemzaden verkocht. Er was keuze tussen 2 soorten veldbloemen: voor droge bodems en voor vochtige bodems.

CONTACT

Je kan de milieuraad contacteren via de dienst Leefmilieu van gemeente Laakdal:

Kerkstraat 21, tel.: 013 35 90 11, 
© 2013 gemeente Laakdal | Administratief centrum - Kerkstraat 21 - 2430 Laakdal - T 013/67 01 10 - F 013/67 25 89 -
design & development by e2e NV