Cultuursubsidies algemene aanvraag

 • 1Gegevens
 • 2Overzicht
 • 3Bevestiging

Algemene gegevens

Puntenstelsel

Vormende Activiteiten

Verenigingsleven

Werking in de cultuurraad

Akkoordverklaring

Algemene Voorwaarden

Om als culturele vereniging van een jaarlijkse gemeentelijke werkingstoelage te kunnen genieten moet aan volgende algemene voorwaarden voldaan worden en dient de hierna beschreven procedure gevolgd: 

 1. de vereniging moet lid zijn van de gemeentelijke cultuurraad.
 2. de te subsidiëren activiteiten die buiten de gemeentegrenzen doorgaan, dienen Laakdal een bovenlokale uitstraling te geven.
 3. een vereniging kan per activiteit slechts eenmaal punten of subsidie bekomen.
 4. de vereniging mag niet genieten van enige andere gemeentelijke subsidie of werkingstoelage.
 5. voor de verdere details verwijzen wij naar het subsidiereglement.

Zorg dat je alle bewijsstukken digitaal hebt om toe te voegen aan de aanvraag. Het is niet mogelijk om het formulier op te slaan en op een later moment in te dienen.

1. Identificatie van de aanvragende vereniging

Voorzitter

Secretaris

Afgevaardigde Cultuurraad

Plaatsvervanger

Andere

Uw persoonlijke gegevens worden gebruikt in het kader van brieven of mailings van de cultuurraad voor de algemene vergadering of hun activiteiten en brieven of mailings voor gemeentelijke acties die relevant zijn voor verenigingen zoals een subsidieoproep. Daarnaast vragen wij uw toestemming voor onderstaande zaken:

Vink aan indien je toestemming verleent.

2. Puntenstelsel

De activiteiten met betrekking tot de interne werking van de vereniging moeten niet langer opgenomen worden (Zie deel 3). Zij geven recht op het gedeelte van de vaste werkingstoelage, onder de voorwaarden zoals beschreven in het subsidiereglement.

 

Voor de overige activiteiten geldt dat:

 • Elke activiteit vermeld onder  1 a), b) of c) en 2 a), b) of c) dient:
  • tot iedereen gericht te zijn en mag dus niet beperkt zijn tot de eigen leden.
  • bewezen te worden door bijvoeging van bewijsstukken zoals uitnodiging, ledenblad, parochieblad, folder, affiche, persartikel, …. Bij gebrek aan bewijsstukken zal deze activiteit niet worden opgenomen in de puntentelling.
 • De activiteiten georganiseerd enkel voor de eigen leden dienen opgenomen te worden in 1d) of 2d).
1. Culturele Activiteiten
 1. podiumactiviteit: toneel, zang, muziek, show, kleinkunst, cabaret, choreografie
 2. beeldende kunst: schilderen, tekenen, beeldhouwen, boetseren, textielkunst, installaties
 3. film
 4. tentoonstellingen, beurzen en markten
 5. wedstrijden: kwis, voordracht, opstel, foto, muziek, enz …

Opmerkingen:

 • Wandel- en fietstochten die regelmatig georganiseerd worden, beschouwen we als een reeks van dezelfde activiteiten. De punten worden gegeven per reeks (zoals ook voor de vormingsactiviteiten).
 • Ziekenbezoeken behoren tot de interne werking van de vereniging en dienen niet afzonderlijk te worden vermeld.

 

a) voor de zelfuitvoering van activiteiten voor de bevolking:deze activiteiten worden door de leden van de vereniging zelf uitgevoerd en georganiseerd en staan open voor het brede publiek. _300 punten per activiteit

b) voor de organisatie van activiteiten voor de bevolking:deze activiteiten worden door de vereniging georganiseerd en staan open voor het brede publiek. De uitvoering berust bij een derde partij. _150 punten per activiteit  

c) voor het bijwonen van activiteiten: culturele activiteiten die worden bijgewoond onder de noemer van de vereniging (opgenomen in het jaarprogramma). _10 punten per deelnemer per activiteit met een maximum van 100 punten per activiteit 

d) voor de organisatie van activiteiten voor de eigen leden:deze activiteiten worden georganiseerd enkel voor de leden van de vereniging . _100 punten per activiteit      

2. Vormende Activiteiten

Hier gaat het om activiteiten met als doel het overdragen van kennis, de vorming in het algemeen.

Opmerking: De punten worden gegeven per lessenreeks, niet per les (bijv. een reeks van kooklessen, zwemlessen, e.a.).

a) zelf geven en organiseren van lessen, voordracht, debat, panel, groepsgesprek, symposium, studiedagen, vormingsdagen, congressen:deze activiteiten hebben tot doel om eigen kennis over te brengen aan het brede publiek. Ze worden georganiseerd en uitgevoerd door de leden van de vereniging. _300 punten per activiteit

b) organiseren van lessen, voordracht, debat, panel, groepsgesprek, symposium, studiedagen, vormingsdagen, congressen:deze vormingsactiviteiten worden door de vereniging georganiseerd, maar de uitvoering berust bij een derde partij. Ze staan open voor het brede publiek. _300 punten per activiteit

c) elders deelnemen: het gaat om vormingsactiviteiten, georganiseerd door anderen, die door de leden van de vereniging gevolgd worden ter verrijking van de eigen kennis en vaardigheden (opgenomen in jaarprogramma). _25 punten per deelnemer per activiteit met een maximum van 250 punten per activiteit

d) voor de organisatie van vormende activiteiten voor de eigen leden:deze activiteiten, zoals in voorgaande gedefinieerd, worden georganiseerd enkel voor de leden van de vereniging. _100 punten per activiteit

3. Verenigingsleven

De activiteiten binnen de eigen vereniging maken deel uit van de interne en dagelijkse werking. Het puntensysteem is hier niet van toepassing. De subsidie zit vervat in de vaste basistoelage die toegekend wordt aan elke daartoe gerechtigde vereniging die lid is van de cultuurraad. We verwijzen hiervoor naar het subsidiereglement.

De “buitenactiviteiten” die georganiseerd worden voor de eigen leden worden opgenomen worden in het punt d) van de delen 1 of 2.

 

4. Samenwerking met andere verenigingen die lid zijn van de cultuurraad

Activiteiten die hier ingediend worden, mogen nergens anders ingevuld worden.

De punten die u zou krijgen als u de activiteit bij de rubrieken 1 en 2 zou indienen, worden verhoogd met 50%. Dit puntenaantal wordt toegekend aan elke vereniging die samenwerkt aan de activiteit ongeacht het aantal verenigingen en hun inbreng. Er geldt een maximum van 3 activiteiten.

Type activiteit
Rubriek

5. Werking in de cultuurraad
Medewerking aan een culturele activiteit van de cultuurraad of de gemeente Laakdal, enkel indien er geen financiële opbrengsten zijn voor de vereniging. _150 punten per activiteit (maximum 3 activiteiten)        

Akkoordverklaring