Cultuursubsidies algemene aanvraag 2019-2020

  • 1Gegevens
  • 2Overzicht
  • 3Bevestiging

Algemene gegevens

Akkoordverklaring

Algemene Voorwaarden

Om als (socio-)culturele vereniging van een gemeentelijke subsidie te kunnen genieten moet u een aanvraag indienen bij de cultuurdienst. Omwille van het coronavirus werd er een wijziging aangebracht in de werkwijze van het werkjaar 2020 (01 september 2019- 31 augustus 2020). Op 23 juni 2020 keurde de Gemeenteraad de aanpassing van het reglement goed.

 

Er moet niet voldaan worden aan de gewone voorwaarden. Uitzonderlijk moet slechts een vereenvoudigd dossier worden ingediend, bestaande uit contactgegevens en bankgegevens van de vereniging.

De verdeling van de subsidie zal gebeuren rekening houdende met volgende parameters: voor verenigingen die minimaal één jaar bestaan, wordt berekend welk bedrag zij gemiddeld ontvangen hebben aan subsidies de voorbije 5 jaar. Indien de vereniging minder dan vijf jaar bestaat, wordt berekend welk bedrag ze gemiddeld heeft ontvangen over het aantal jaren van bestaan. Iedere vereniging ontvangt voor werkjaar 2020 een percentage van de totale subsidiepot, overeenstemmend met het percentage van zijn genoemde gemiddelde subsidie in het totaal van de berekende gemiddelde subsidies.

 

Voorzitter

Secretaris

Afgevaardigde Cultuurraad

Andere

Uw persoonlijke gegevens worden gebruikt in het kader van brieven of mailings van de cultuurraad voor de algemene vergadering of hun activiteiten en brieven of mailings voor gemeentelijke acties die relevant zijn voor verenigingen zoals een subsidieoproep. Daarnaast vragen wij uw toestemming voor onderstaande zaken:

Vink aan indien je toestemming verleent.
Akkoordverklaring