Gezonde financiële basis voor uitdagingen van de toekomst

21
dec
2022

 

Wijziging meerjarenplan 2020-2025 goedgekeurd door gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn.

Laakdal – 21 december 2022. Gisteren keurde de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn de derde wijziging meerjarenplanning 2020-2025 goed.

Bij de start van de nieuwe legislatuur in 2020 legde het lokaal bestuur de belangrijkste krachtlijnen vast voor het meerjarenplan 2020-2025. Dit plan bundelt de visie en intenties voor een duurzame toekomst voor Laakdal in negentien beleidsdoelstellingen. Die werden uitgewerkt in 47 actieplannen en vervolgens vertaald in 523 concrete acties.

Jaarlijks wordt deze meerjarenplanning geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig. Bij de opmaak van dit plan wisten we niet welke grote uitdagingen ons te wachten stonden. De sterk gestegen kosten van gas en elektriciteit (waarvan een belangrijk onderdeel de openbare verlichting is), verhoogde toelage hulpverlenings- en politiezone, zes extra loonindexeringen in 2022/2023 en de uitzonderlijk hoge algemene inflatie zorgden voor een grote uitdaging om een budget in evenwicht op te maken.

Financieel evenwicht bewaard

Het lokaal bestuur is er in geslaagd om een financieel evenwicht te bewaren door het meerjarenplan 2020-2025 aan te passen. Een doortastende aanpak van de gemeentelijke financiële uitdaging bestaat enerzijds uit een nog meer efficiënte of geoptimaliseerde werking en anderzijds een gespreid en evenwichtig investeringsbeleid.

Aanscherping van de exploitatie-uitgaven

Ten eerste werden de personeels- en werkingskosten aangescherpt. Alle personeelsleden blijven wel aan de slag waardoor de hulp- en dienstverlening aan onze inwoners gegarandeerd blijven.

Er komen geen belastingverhogingen voor de inwoners van Laakdal. Tenslotte heeft ook de eenmalige extra inkomst vanuit de aanvullende personenbelasting (hogere overheid) een positieve invloed op het resultaat gehad.

Herziening investeringen

Waar nodig werden de uitvoeringstermijnen en bedragen van de investeringen bijgestuurd maar er werden geen investeringen, die al bij de opmaak van het oorspronkelijke meerjarenplan voorzien waren, geschrapt.

Gezonde financiële basis

Na de aanpassingen blijven we voldoen aan de 2 wettelijk voorgeschreven financiële evenwichten(*). Daarenboven dalen de nieuw op te nemen leningen met 350.000 euro naar 6.495.000 euro over de periode tot 2025.

We hebben in Laakdal dus een gezonde financiële basis om ook de uitdagingen van de toekomst aan te kunnen. We denken daarbij aan de daling van de aanvullende personenbelasting door de vergrijzing van de bevolking, de financiering van de pensioenen van de statutaire personeelsleden en mandatarissen, de toelagen aan de politiezone en de kerkfabrieken, de stijgende energie- en grondstofprijzen. Zo realiseren we een financieel structureel evenwichtig en duurzaam beleid voor de huidige en de volgende generaties.

Meer info? www.laakdal.be/meerjarenplan2020-2025

 

Een overzicht van alle uitgaven in 2023-2025 vind je hier: https://www.laakdal.be/doelstellingen-actieplannen-en-acties-2020-2025-gepubl-0512202.

 

(*)  • Het 'beschikbaar budgettair resultaat' is jaarlijks positief. Dat betekent dat de gecumuleerde totale ontvangsten elk jaar minstens even groot zijn als de gecumuleerde totale uitgaven (ook wel 'toestandsevenwicht' genoemd).

      • De autofinancieringsmarge (AFM) is positief in het laatste jaar van het meerjarenplan. Dat houdt in dat het exploitatiesaldo op het einde van de periode van het meerjarenplan volstaat om de periodieke aflossingen te dekken (een 'structureel evenwicht'). Of anders uitgedrukt: wat overblijft van de exploitatieontvangsten als alle exploitatie-uitgaven + de periodieke aflossingen van opgenomen leningen zijn betaald, is de autofinancieringsmarge/de marge waarover het lokale bestuur Laakdal beschikt om nieuw beleid te voeren.