Huidige maatregelen

Federale Maatregelen

De Nationale Veiligheidsraad nam afgelopen week heel wat maatregelen. Je kan alle informatie over de federale maatregelen raadplegen op https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/

Nationale Veiligheidsraad 23 juli

 • De verplichting om een mondmasker te dragen is uitgebreid (horeca, markten, kermis, openbare gebouwen,...).
 • De nachtwinkels moeten om 22 uur sluiten;
 • Je wordt uitgenodigd om contactgegevens achter te laten tijdens uw bezoeken aan een Horeca-inrichting om u te waarschuwen bij besmetting;
 • Een burgemeester kan specifieke regels vaststellen in verband met de evolutie van de situatie op het gemeentelijk grondgebied;
 • Er zullen strengere controles worden uitgevoerd om na te gaan of de maatregelen worden nageleefd.

Het Ministerieel Besluit kan je hier raadplegen. 

Nationale Veiligheidsraad 27 juli

 • Vanaf 29 juli worden de bubbels opnieuw verkleind: je spreekt als gezin af met maximum dezelfde 5 personen voor de komende vier weken. Kinderen jonger dan twaalf zijn niet opgenomen in deze telling.
 • Evenementen met publiek mogen doorgaan met 100 personen binnen of 200 personen buiten. Een mondmasker dragen is verplicht. De burgemeesters zijn verantwoordelijk voor een nauwgezette herevaluatie van de activiteiten die zij op hun grondgebied organiseren of reeds hebben toegestaan.
 • Niet-begeleide bijeenkomsten zoals familie- of vriendenbijeenkomsten zijn beperkt tot maximaal 10 personen (kinderen onder de 12 jaar niet meegerekend). Deze limiet geldt ook voor recepties en banketten.
 • Zomerkampen en speelpleinwerking blijven onveranderd.
 • Winkelen doe je terug individueel en binnen het half uur. Winkelen mag enkel in het gezelschap van een minderjarige die onder hetzelfde dak woont of in bijzijn van een hulpbehoevend persoon.
 • Telewerken wordt terug sterk aanbevolen.
 • De registratieplicht wordt uitgebreid naar sportclubs/lessen en welnesscentra.

Het Minsterieel Besluit kan je hier raadplegen. 

Strengere maatregelen Provincie Antwerpen

Sinds juli nemen de besmettingen met het coronavirus weer toe en er is een sterke stijging in de provincie Antwerpen. Om de verdere toename van het virus in te dijken, nam gouverneur Cathy Berx extra maatregelen. Meer info over deze maatregelen: https://www.cathyberx.be/taken-en-bevoegdheden/veiligheid/corona.html

Provinciale crisiscel 12 augustus (momenteel geldende maatregelen)

 • Nachtklok
  In de provincie geldt een nachtklok in die zin dat het openbaar sociaal leven stopt tussen 01.30u en 05.00u. Iedereen moet thuis zijn tussen 01.30u en 05.00u, tenzij voor essentiële verplaatsingen, niet-uitstelbare verplaatsingen om dringende medische redenen, verplaatsingen van of naar het werk en bij vertrek naar of terugkeer uit vakantie,… Cafés, restaurants, feestzalen, speelhallen en prostitutie sluiten om 01.00u.
 • Mondneusmaskers
  Voor wat betreft het de mondneusmaskers, moet iedereen vanaf de leeftijd van 12 jaar steeds een masker dat de mond en de neus bedekt of elk ander alternatief in stof bij zich hebben in de openbare ruimte van het gehele grondgebied van de provincie Antwerpen.

  Iedereen vanaf de leeftijd van 12 jaar is verplicht om een masker dat de mond en de neus bedekt of elk ander alternatief in stof te dragen in de openbare ruimte evenals in private plaatsen die toegankelijk zijn voor het publiek.

  Deze verplichting geldt niet op plaatsen en/of momenten waarop het risico op overdracht van het virus zo goed als uitgesloten is gelet op de kortstondigheid en toevalligheid van het kruisen of passeren van personen. Deze verplichting geldt evenmin tijdens het nuttigen van eten en/of drinken. Wanneer het dragen van een mondmasker of elk alternatief in stof niet mogelijk is om medische redenen, draagt men een gelaatsscherm.
 • Horeca
  Voor wat betreft inrichtingen die behoren tot de horecasector, geldt dat vanaf nu het gezelschap aan een tafel kan bestaan uit de personen die behoren tot eenzelfde huishouden en de maximum 5 vaste contacten van het huishouden, met een absoluut maximum van 10 personen per tafel.

  Correcte individuele registratie is nog steeds verplicht en mede de verantwoordelijkheid van de horeca-uitbater. Om contactonderzoek mogelijk te maken moeten volgende, correcte gegevens gedurende vier weken worden bijgehouden: volledige naam, contactgegevens, tafelnummer en het uur van aankomst en vertrek.

  Bovendien hangt vanaf nu aan elke inrichting die behoort tot de horecasector een duidelijk document uit met alle informatie over de veiligheidsvoorschriften. De uitbater garandeert de correcte naleving ervan, en hij/zij informeert de klanten over de voorschriften en verplichtingen waaraan zij zich moeten houden. Ook voor die naleving staat de uitbater in, en waakt hij erover dat de klanten de horecameubels niet verplaatsen.

  Elke uitbater van een inrichting die behoort tot de horecasector ziet toe op het niet-tewerkstellen van medewerkers in verplichte thuisisolatie of quarantaine en dit voor de duurtijd van de verplichte thuisisolatie of quarantaine. Ook stelt hij geen personen tewerk die duidelijk symptomen vertonen van een luchtweginfectie zoals koorts of hoesten. Ook voor de uitbater zelf gelden deze regels: hij werkt zelf niet in zijn zaak wanneer hij zich moet houden aan thuisisolatie of quarantaine, hij werkt niet in zijn zaak wanneer hij duidelijke symptomen vertoont van een luchtweginfectie zoals koorts of hoesten.

  Registratie bij andere inrichtingen
  Ook voor andere inrichtingen (vermeld in art. 6 bis van het Ministerieel besluit van 30 juni 2020) zoals wellnescentra, gemeenschappelijke sportlessen, zwembaden, casino’s en speelautomatenhallen, feest –en recreatiezalen is correcte individuele registratie verplicht. Dat betekent dat deze inrichtingen volgende, correcte gegevens gedurende vier weken bijhouden: volledige naam, contactgegevens, uur van aankomst en vertrek.

 

 • Ondernemingen
  Telethuiswerk is nog steeds de regel behalve wanneer dit, gelet op de aard van de activiteit en functie van medewerkers onevenredig moeilijk of onwenselijk is. Aangevuld is nu dat de werkgever geen personen tewerkstelt die duidelijk symptomen vertonen van een luchtweginfectie zoals koorts of hoesten.

 • Sport
  Voor wat betreft het luik sport, gelden voor de sporten in georganiseerd verband vanaf nu de bepalingen uit de door de bevoegde minister goedgekeurde sectorale protocollen. Voor sporten in niet-georganiseerd verband, waar douches en kleedkamers in de sportfaciliteiten zijn gesloten, geldt nog steeds:

  • Sporten is toegestaan in groepen van maximaal 10, steeds dezelfde personen. 
  • Enkel contactloos sporten is toegestaan.
  • Ongeacht de leeftijd, is indoor sporten toegestaan voor telkens slechts 1 groep van maximum 10 personen per goed geventileerde, zichtbaar afgescheiden ruimte van minstens 100m2.
  • Deze bepaling geldt niet voor zwembaden.

 • Bijeenkomsten en evenementen
  Alle publieksevenementen, andere dan professioneel georganiseerde publieksevenementen waarvoor een goedgekeurd sectorprotocol (sectorgidscultuur.be) geldt en/of publieksevenementen die volgens de gemeentelijke veiligheidscel kennelijk en aantoonbaar aan dezelfde voorwaarden beantwoorden, zijn verboden.

  Ook alle gezeten recepties en banketten toegankelijk voor het publiek, voorzien in art. 11, §4 van het Ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken en latere wijzigingen worden beschouwd als recepties en banketten met privékarakter, zoals bepaald in 11, §1 van voormeld besluit en zijn bijgevolg slechts toegestaan voor maximum 10 personen, kinderen jonger dan 12 jaar niet meegeteld. Staande recepties en feesten zijn verboden.
Al deze maatregelen hebben als doel om de veiligheid en gezondheid van iedereen in de provincie Antwerpen zo goed mogelijk te kunnen verzekeren en een verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19 tegen te gaan.
 

Provinciale Crisiscel 27 juli

 • Het openbaar sociaal leven stopt tussen 23.30 uur en 06.00 uur. Iedereen moet thuis zijn tussen 23.30 uur en 06.00 uur, tenzij voor essentiële, niet-uitstelbare verplaatsingen (naar het werk, het ziekenhuis, …). Inrichtingen die behoren tot de horecasector sluiten om 23.00 uur;
 • Iedereen vanaf de leeftijd van 12 jaar moet te allen tijde op het openbaar domein en elke private maar voor het publiek toegankelijke plaats van het gehele grondgebied van de provincie Antwerpen verplicht een masker dat de mond en de neus bedekt of elk ander alternatief in stof bij zich hebben;
 • Eenieder vanaf de leeftijd van 12 jaar is verplicht om een masker dat de mond en de neus bedekt of elk ander alternatief in stof te dragen op de openbare ruimte evenals op plaatsen waar de fysieke afstand van 1,5 meter niet kan worden gewaarborgd. Deze verplichting geldt niet tijdens het nuttigen van eten en drinken en in de private sfeer (thuis). Gelet op het advies van de Wereld Gezondheidsorganisatie dat intensief sporten met mondneusbedekking een gezondheidsrisico inhoudt, geldt deze verplichting evenmin tijdens het intensief sporten voor zover en in de mate deze sport beoefend wordt in daartoe bestemde sportinfrastructuur en/of op plaatsen en momenten waarop het risico op overdracht van het virus nagenoeg nihil is door de kortstondigheid van het eerder occasioneel kruisen of passeren van een personen.
 • In alle inrichtingen die behoren tot de horecasector moet de fysieke afstand van anderhalve meter tussen de gezelschappen aan de tafels te allen tijde gegarandeerd zijn, tenzij de gezelschappen van elkaar gescheiden zijn met een plexiglazen wand of een gelijkwaardig alternatief, met een minimale hoogte van 1,8 meter.
 •  In inrichtingen die behoren tot de horecasector wordt het gezelschap aan een tafel beperkt tot vier personen of tot een gezelschap dat bestaat uit personen die behoren tot eenzelfde huishouden.
 • Individuele registratie is verplicht. Om contactonderzoek mogelijk te maken moeten deze gegevens gedurende vier weken worden bijgehouden. Ondernemers en uitbaters, die onder de registratieplicht vallen, mogen deze gegevens enkel gebruiken voor de doeleinden zoals vermeld in deze politieverordening en moeten ze op een veilige, beschermde manier bewaren. De verkregen gegevens moeten na vier weken vernietigd worden;
 • Voor markten, gelden dezelfde regels als voor winkels. De markt wordt individueel bezocht of slechts in het gezelschap van minderjarige kinderen die onder hetzelfde dak wonen of een begeleider wanneer men hulpbehoevend is en dit niet langer dan de periode van maximum 30 minuten. Kramen die gericht zijn op consumptie ter plaatse zijn verboden;
 • Telethuiswerk wordt verplicht, behalve wanneer dit, gelet op de aard van de activiteit en functie, volstrekt onmogelijk of onwenselijk is;
 • Alleen contactloos sporten is toegestaan. Sporten in groepsverband met meer dan 10 personen is verboden voor sporters boven de 18 jaar;
 • Het verkopen van alcohol voor meeneem-gebruik is verboden tussen 22.00 uur en 06.00 uur; en
 • Samenscholingen van meer dan tien personen zijn verboden in de openbare ruimte.

Provinciale Crisiscel 5 augustus

Er werden enkele wijzigingen aangebracht in voorgaande maatregelen, vooral inzake de mondmaskerplicht en het sporten.

 • Eenieder vanaf de leeftijd van 12 jaar is verplicht om een masker dat de mond en de neus bedekt of elk ander alternatief in stof te dragen in de openbare ruimte evenals op plaatsen waar de fysieke afstand van 1,5 meter niet kan worden gewaarborgd. Deze verplichting geldt niet tijdens het nuttigen van eten en drinken en in de private sfeer (thuis). Deze geldt evenmin tijdens intensieve sport- en arbeidsinspanningen voor zover en in de mate deze sport beoefend wordt in daartoe bestemde sportinfrastructuur en/of op plaatsen en momenten waarop het risico op overdracht van het virus nagenoeg nihil is door de kortstondigheid van het eerder occasioneel kruisen of passeren van personen.
 • Douches en kleedkamers in de sportfaciliteiten zijn gesloten, zwembaden uitgezonderd. 

 Sporten in georganiseerd verband

 • Voor kinderen onder de 12 jaar is sporten, conform de Vlaamse protocollen, toegestaan onder volgende voorwaarden:
  • De groepen zijn beperkt tot maximum van 50 personen
  • Er wordt te allen tijde gesport onder begeleiding van een verantwoordelijke, die waakt over de correcte naleving van de protocollen
  • Zowel contact- als contactloos sporten is toegestaan
  • Zowel indoor als outdoor sporten is toegelaten. Outdoor sporten wordt ten zeerste aanbevolen. Indoor sporten is toegelaten wanneer de sporthal in voldoende mate en geregeld wordt geventileerd.
 • Voor jongeren tussen 12 en 18 jaar is sporten toegestaan, onder volgende strikt te interpreteren voorwaarden:
  • De groepen zijn beperkt tot maximum van 10, steeds dezelfde, personen, tenzij in het raam van sportkampen overeenkomstig de voorgeschreven protocollen en/of in opdracht of door de lokale overheid georganiseerde jeugdsportinitiatieven. In alle gevallen verzekeren de organisatoren en/of begeleiders de naleving van de basisregels van handhygiëne, voldoende fysieke afstand…
  • Zowel contact- als contactloos sporten, is toegestaan
  • Indoor sporten is toegestaan voor telkens slechts 1 groep van maximum 10 personen per goed geventileerde, zichtbaar afgescheiden ruimte van minstens 100m2
  • Bij één op één contactsporten is het dragen van een mondneusmasker verplicht
 • Voor volwassenen is sporten toegestaan onder volgende strikt te interpreteren voorwaarden:
  • De groepen zijn beperkt tot een maximum van 10, steeds dezelfde, personen
  • Enkel contactloos sporten is toegestaan
  • Indoor sporten is toegestaan voor telkens slechts 1 groep van maximum 10 personen per goed geventileerde, zichtbaar afgescheiden ruimte van minstens 100m2
  • Sporten is toegestaan in groepen van maximaal 10, steeds dezelfde personen
  • Enkel contactloos sporten is toegestaan
  • Ongeacht de leeftijd, is indoor sporten toegestaan voor telkens slechts 1 groep van
  • maximum 10 personen per goed geventileerde, zichtbaar afgescheiden ruimte van minstens 100m2.

Sporten in niet-georganiseerd verband

 • Sporten is toegestaan in groepen van maximaal 10, steeds dezelfde personen
 • Enkel contactloos sporten is toegestaan
 • Ongeacht de leeftijd, is indoor sporten toegestaan voor telkens slechts 1 groep van
 • maximum 10 personen per goed geventileerde, zichtbaar afgescheiden ruimte van minstens 100m2.

Sporten in fitnesscentra

 • Sporten in fitnesscentra is toegestaan conform de zeer strikte interpretatie van het protocol-voor-fitnesscentra van 29 juli 2020 met dien verstande dat elke club toonbaar en zichtbaar de correcte informatie m.b.t. de oppervlakte van de zaak afficheert, evenals het aantal sporters dat aanwezig mag zijn conform de bepalingen van het protocol.
 • De verantwoordelijke van het fitnesscentra moet te allen tijde kunnen aantonen hoeveel sporters aanwezig zijn.