Kennisgeving milieubeoordeling voor de aanduiding van watergevoelige open ruimtegebieden

1
aug
2018
Van 30 juli tot en met 30 augustus kan je op de dienst omgeving kennisnemen van het MER-plan ‘watergevoelige open ruimtegebieden’. Dit plan werd opgemaakt door de het Vlaams departement Omgeving, Afdeling Beleidsontwikkeling en Juridische ondersteuning. Je kan het MER-plan raadplegen op de website van de dienst Mer (www.mervlaanderen.be) onder het dossiernummer PL0256.
 
Het plan heeft tot doel watergevoelige openruimtegebieden aan te duiden voor behoud of versterking van het open of groene karakter in functie van waterbeheersing. Om de mogelijke effecten van het bovenstaande plan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart. Een eerste stap daarin is de publicatie van een kennisgevingsnota. In die nota vindt u onder meer een beschrijving van het plan en een voorstel van de methode waarop de milieueffecten van dat plan in het uiteindelijke plan-MER beschreven en bestudeerd zullen worden. 
 
U kunt gedurende dertig dagen de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven. De nota ligt van 30 juli 2018 tot en met 30 augustus 2018 ter inzage in het gemeentehuis. U kan de kennisgeving ook downloaden op https://www.lne.be/mer-dossierdatabank onder het nr. PL0256 of op de website van de initiatiefnemer www.integraalwaterbeleid.be. Tijdens de kennisgevingsperiode kan je standpunten, opmerkingen of bezwaren over het plan-MER indienen bij dit dienst MER. Dit kan:
  • per brief gericht aan Departement Omgeving, Dienst Mer, Plan-Mer ‘WORG’, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel
  • via mail aan de dienst Mer: mer@vlaanderen.be (met vermelding ‘Publiek inspraak plan-MER WORG’ in de titel)
  • via de gemeente:
    • via mail: omgeving@laakdal.be (met vermelding ‘Publiek inspraak plan-MER WORG’ in de titel);
    • via brief naar het volgend adres: Markt 19, 2430 Laakdal;
    • of tegen ontvangstbewijs.
 Op de website van de dienst MER is een standaardformulier ter beschikking waarop je eventuele opmerkingen kan formuleren. Uw opmerkingen worden verwerkt in de richtlijnen die de dienst Milieueffectrapportage opstelt voor de uitvoering van het plan-MER.

Contactinformatie