Terinzagelegging van plan-MER voor Sectorale voorwaarden voor windturbines

Terinzagelegging van de kennisgeving van het plan-MER voor Sectorale voorwaarden voor windturbines Vlarem II


Om mogelijke effecten van sectorale voorwaarden voor windturbines op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage (plan-MER) opgestart. Het plan dat onderzocht wordt, bevat de huidige sectorale geluids- en slagschaduwvoorwaarden voor windturbines en de voorwaarden voor veiligheid.

Meer informatie over het plan-MER en de aanleiding voor dit plan-MER vindt u op https://omgeving.vlaanderen.be/plan-mer-windturbines

Het Team Mer verklaarde de kennisgeving van dit dossier volledig op 3/12/2021.

 

De periode van terinzagelegging van de kennisgeving zal lopen van 15 december 2021 tot en met 12 februari 2022.  

 

De volledig verklaarde kennisgeving kan via de volgende kanalen worden geraadpleegd:
> via de website van het team MER
> Via de website van het Departement Omgeving  

Opmerkingen van het publiek op deze kennisgeving


De bevolking kan tot en met 12 februari 2022 opmerkingen bezorgen:

  • Online via een digitaal inspraakformulier
  • Persoonlijk via afgifte of via een brief gericht aan:
    Departement Omgeving
    Team Mer, Plan-MER sectorale voorwaarden windturbines (PL277)
    Koning Albert II-laan 20 bus 8
    1000 Brussel

Beslissing over de inhoud


Na de terinzagelegging zal  het Team Mer een beslissing nemen over de inhoud van het plan-MER, de bijzondere richtlijnen voor het opstellen van het plan-MER en de opstellers van het plan-MER.