Tijdelijke uitbreiding van het onttrekkingsverbod onbevaarbare waterlopen voor stroomgebieden “Grote Nete” en “De Aa” in provincie Antwerpen

Door het droge weer en de zeer lage waterstand in de waterlopen kondigt gouverneur Cathy Berx een bijkomende uitbreiding van het geldende onttrekkingsverbod voor onbevaarbare waterlopen af. Deze uitbreiding is van toepassing op de stroomgebieden van de “Grote Nete” en “De Aa” (Maasbekken) en zal vanaf 18 mei 2022 van kracht zijn.

Provincie Antwerpen en de Vlaamse milieumaatschappij (VMM) voeren geregeld peil- en debietmetingen uit in onze waterlopen. Uit die metingen blijkt nu dat de waterpeilen in heel de provincie de afgelopen weken sterk daalden. De ecologische toestand wordt hierdoor aanzienlijk bedreigd.

Het door de Vlaamse droogtecommissie geadviseerde kader “ecologische kwetsbaarheid van onbevaarbare waterlopen bij droogte” wordt nu toegepast op de huidige hydrologische toestand van de onbevaarbare waterlopen in de provincie Antwerpen.

De debietmetingen in het stroomgebied van de “De Grote Nete” van de afgelopen 14 dagen tonen aan dat het vereiste ecologische minimum niet wordt gehaald. Terreinwaarnemingen van “De Aa” (Maasbekken) geven aan dat ook in dit stroomgebied het ecologische minimumpeil niet meer wordt gehaald. Bovendien wordt op basis van de huidige weersvoorspellingen geen structurele verbetering van de toestand verwacht op korte termijn. Om de ecologie in deze waterlopen te beschermen is een onttrekkingsverbod voor deze stroomgebieden essentieel. Dit verbod blijft van kracht zolang de droogte aanhoudt en/of de regenval te beperkt blijft om de minimumpeilen minstens 14 dagen te behalen. De waterbeheerders in de provincie Antwerpen volgen de droogtetoestand nauwgezet op.

Sinds 1 januari 2022 geldt een permanent onttrekkingsverbod op alle ecologisch zeer kwetsbare kleine beken in de provincie Antwerpen. Dit verbod geldt permanent ongeacht de weersomstandigheden. De exacte locatie van de afgebakende stroomgebieden kan je raadplegen op onderstaande kaart of vanaf morgen via de online kaarten op onderstaande links.

Het onttrekkingsverbod is enkel van toepassing op de onbevaarbare waterlopen in de aangegeven stroomgebieden. Het “bevaarbare” deel van de Grote Nete valt dus niet onder dit onttrekkingsverbod.

De stand van zaken van de onttrekkingsverboden en een interactieve kaart zijn te raadplegen via https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dlm/dienst-integraal-waterbeleid/droogte/onttrekkingsverbod.html#actueel. (Let wel: omdat de uitbreiding van het onttrekkingsverbod 18 mei ingaat, zijn deze online kaarten pas vanaf 18 mei 2022 geactualiseerd.)