De klokkenluidersregeling

16
mrt
2023

Alle lokale besturen moeten een klokkenluidersmeldpunt hebben voor medewerkers en andere personen die met het lokaal bestuur samenwerken. Dat is het gevolg van een wijziging van het Vlaams decreet Bestuursdecreet op basis van een Europese Richtlijn hieromtrent die klokkenluiders meer bescherming wil bieden. De gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn keurden het reglement tot het instellen van een klokkenluidersregeling van het lokaal bestuur Laakdal op 28 februari 2023 goed.

Wie, wat, waarom?

Klokkenluiders zijn personen die in het kader van een werkrelatie inbreuken vaststellen en die inbreuken melden. Een ‘inbreuk’ is een handeling of nalatigheid die onrechtmatig is of het doel of de toepassing van de regelgeving ondermijnt. Klokkenluiders kunnen personen zijn die met het lokaal bestuur van Laakdal samenwerken zoals vrijwilligers, aannemers, leveranciers, sollicitanten… of personeelsleden.

Het klokkenluiderssysteem werd opgesteld om klokkenluiders te beschermen. De regeling biedt de nodige garanties omtrent de vertrouwelijkheid, anonimiteit en kwaliteit van de behandeling van de melding en voorziet een verbod op represailles.

Klokkenluiders kunnen een inbreuk melden via een speciaal daarvoor opgericht intern (enkel voor personeelsleden) of extern meldpunt.

Meldpunt

Medewerkers melden een inbreuk in principe aan het interne meldpunt, tenzij ze van mening zijn dat de inbreuk intern niet doeltreffend behandeld kan worden of dat er een risico op represailles bestaat.  

Externen die een (werk)relatie hebben met het lokaal bestuur, kunnen alleen een melding van inbreuk maken bij het externe meldpunt, nl. Audit Vlaanderen.

Dat kan:

  • Via e-mail: melding.audit@vlaanderen.be of;
  • Telefonisch: 02 553 45 55 of;
  • Schriftelijk: Audit Vlaanderen, Havenlaan 88 - bus 24, 1000 Brussel.

Meer informatie vind je in het reglement tot het instellen van een klokkenluidersregeling.