bestuur-1200x290_4.jpg

Openbaarheid van bestuur

Actieve openbaarheid

De gemeente informeert de burger over het beleid van de gemeente.

Via https://www.laakdal.be/politiek-gemeente kan je op de website een aantal bestuursdocumenten (meerjarenplan, budget, jaarrekeningen …) raadplegen. Je vindt er ook informatie over vergaderingen van bestuursorganen (agenda’s, verslagen …) terug.

Passieve openbaarheid

Je kan ook zelf als burger aan de gemeente vragen om een bestuursdocument in te kijken, er uitleg over te vragen of er een kopie van te krijgen. Hoe je zo'n aanvraag indient, lees je hieronder.

Hoe aanvragen?

Om documenten aan te vragen bij de gemeente Laakdal hoef je geen inwoner van Laakdal te zijn. Je moet in principe ook geen reden opgeven waarom je de documenten wilt inkijken.

Je kan een aanvraag doen voor inzage, voor een kopie of voor toelichting van een document. De aanvraag moet schriftelijk gebeuren, aan mondelinge of telefonische verzoeken wordt geen gevolg gegeven.

Vul het aanvraagformulier in en stuur of mail het naar:

  • gemeente Laakdal, t.a.v. de algemeen directeur, Markt 19, 2430 Laakdal

of

Een gevolmachtigde (uitgezonderd advocaten) dient een schriftelijke volmacht van de volmachtgever bij deze aanvraag te voegen.

Bouwplannen

Bouwplannen zijn auteursrechtelijk beschermd tot 70 jaar na het overlijden van de architect. Alleen de oorspronkelijke bouwheer kan er een kopie van krijgen. In alle andere gevallen heb je een toestemming van de architect of zijn erfgenamen nodig.

Uitzondering: nieuwe eigenaars van een bestaand pand.

Voeg bij je aanvraag volgende zaken toe:

-          een schriftelijk bewijs van eigendom (notariële akte, ...)

-          een verklaring op eer waarin je aangeeft het afschrift van de bouwplannen alleen voor privédoeleinden te gebruiken (verklaring op eer natuurlijke personen - verklaring op eer rechtspersonen).

Beroep

Ben je het niet eens met de beslissing? Dan kan je hoger beroep instellen bij de Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur.

Je hebt daarvoor een termijn van 30 kalenderdagen. Deze termijn gaat in de dag na de verzending van de beslissing van de algemeen directeur.

Vermeld waartegen je hoger beroep instelt en voeg een kopie toe van jouw aanvraag en de beslissing.

Wat gebeurt er met je aanvraag?

Normaal wordt je aanvraag ingewilligd. In bepaalde gevallen voorziet de wet echter dat de openbaarmaking niet kan. Er wordt onderzocht of er geen uitzonderingsgronden (bijvoorbeeld wet op de privacy, auteursrechten, ...) van toepassing zijn.

De algemeen directeur neemt een beslissing binnen de 20 dagen nadat de aanvraag in het register is ingeschreven. Deze termijn kan in bepaalde gevallen worden verlengd tot 40 dagen (bijvoorbeeld wanneer er veel opzoekingswerk nodig is).

Je wordt schriftelijk (per mail of brief)  op de hoogte gebracht van de beslissing van de algemeen directeur.


Contactinformatie