Privacyverklaring

 1. Algemeen

  De gemeente/ OCMW Laakdal hecht groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwerkt de persoonsgegevens die haar verstrekt worden met de nodige zorg. Persoonsgegevens zijn die gegevens die ons toelaten jou als persoon te identificeren, ongeacht of we dit daadwerkelijk doen of niet.
  De meeste informatie is via de website beschikbaar zonder dat je persoonsgegevens moet verstrekken. De persoonsgegevens die je ons via de website of op een andere manier verstrekt in het kader van een bepaalde activiteit of dienstverlening worden zorgvuldig verwerkt. In deze Privacyverklaring staat beschreven hoe de gemeente/ OCMW Laakdal omgaat met de persoonsgegevens die zij verwerkt.

De gemeente/OCMW leeft de ‘Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens’ na, alsook de ‘Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie’. Bovendien verwerkt de gemeente/ OCMW Laakdal de persoonsgegevens conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 27 april 2016 (beter bekend als General data Protection Regulation of ‘GDPR’).


De verantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens is de gemeente/OCMW Laakdal, Markt 19, 2430 Laakdal. De gemeente/OCMW Laakdal en Uitgeverij Vanden Broele (Stationslaan 23, 8200 Brugge) voor het e-loket en JCC Software B.V.  voor de afsprakenmodule (Zutphenstraat 59, 7575 EJ Oldenzaal, Nederland) zijn tevens de ontvangers van je persoonsgegevens. Een verklaring wordt afgelegd bij de Gegevensbeschermingsautoriteit wat betreft de verwerking van je persoonsgegevens.

 1. Persoonsgegevens die verzameld worden door de gemeente/ OCMW Laakdal:
  1. De gegevens die je ons meedeelt. In het contactformulier van de website: naam, e-mail en telefoonnummer, rijksregisternummer, geboortedatum, adres, via www.laakdal.be,
   www.afspraken.laakdal.be
  2. De gegevens die automatisch worden verzameld. De gemeente/OCMW Laakdal verzamelt gegevens via cookies of andere automatische hulpmiddelen.
  3. De persoonsgegevens die door commerciële partners worden meegedeeld. Er zijn geen commerciële partners verbonden aan het project.

 2. Doeleinden van de verwerking van de verzamelde gegevens:
  1. Algemene doeleinden: De persoonsgegevens worden verzameld om de gebruiker zijn vraag te kunnen beantwoorden om zo een goede dienstverlening mogelijk te maken.
  2. Direct marketing en mededeling aan derden: De persoonsgegevens van gebruikers worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval meegedeeld aan derden of gebruikt voor doeleinden van direct marketing.

De gemeente/ OCMW Laakdal verwerkt de persoonsgegevens enkel voor het doeleinde waarvoor ze worden ingezameld en enkel zolang dit hiervoor nodig is. In de toekomst starten we met e-nieuwsbrieven. Inschrijvingen op e-nieuwsbrieven worden uitsluitend in het nieuwsbrievensysteem opgenomen en enkel voor de e-nieuwsbrief waarvoor de inschrijving gebeurt. Uitschrijven is steeds mogelijk via een link in de nieuwsbrief.

 1. Recht van toegang, verbetering en uitwissing.
  De gebruiker heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van zijn persoonsgegevens, deze te verbeteren of te wijzigen en dit door verzending van een e-mail aan privacy@laakdal.be of per brief aan gemeente/OCMW Laakdal, Markt 19, 2430 Laakdal, België, mits bijvoeging van een kopie van de identiteitskaart van de gebruiker.

  De gebruiker heeft tevens op elk moment het recht om gratis uitwissing van zijn persoonsgegevens te vragen. Deze uitwissing kan door het verzenden van een e-mail aan privacy@laakdal.be of per brief aan gemeente/OCMW Laakdal, Markt 19, 2430 Laakdal, België mits bijvoeging van een kopie van de identiteitskaart van de gebruiker.

  De gebruiker is geheel vrij om zijn persoonsgegevens al dan niet aan de gemeente/OCMW Laakdal mee te delen. Hij dient wel te weten dat vragen niet correct beantwoord kunnen worden indien hij zijn persoonsgegevens niet invult op het inschrijvingsformulier en dat hij als enige verantwoordelijk is voor de juistheid van de gegevens die hij meedeelt aan de gemeente/OCMW Laakdal.

 2. Recht van klacht
  De gebruiker heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit wanneer hij meent dat zijn persoonsgegevens foutief worden verwerkt.

 3. Cookies
  Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van je computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website.

  Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

  Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

  Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

  Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven).

  Lees de privacyverklaring van Facebook en van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met je persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

  Indien je vaststelt dat andere cookies via onze website geplaatst worden, danken wij je ons daarvan onmiddellijk te verwittigen, opdat wij de nodige aanpassingen kunnen doen.

 4. Aanpassingen
  Indien de gemeente/OCMW Laakdal ertoe gebracht zou worden verwerkingen uit te voeren die op dit moment niet zijn voorzien door deze gebruiksvoorwaarden of deze privacy policy, contacteert zij de gebruiker per e-mail vooraleer zijn persoonsgegevens te hergebruiken zodat hij van deze nieuwe verwerking geïnformeerd is en om hem toe te laten dit hergebruik te weigeren.

  Indien deze gebruiksvoorwaarden of deze privacyverklaring wordt gewijzigd, is de nieuwe versie beschikbaar op de website. Het is dus van belang bij elk bezoek aan de website de datum van aanpassing hierboven vermeld, na te gaan.

 5. Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding
  Deze gebruiksvoorwaarden en deze privacy policy worden beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil.

  De rechtbanken van het rechtsgebied Antwerpen, afdeling Turnhout zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze gebruiksvoorwaarden en privacy policy.

 6. Aanvaarding
  Door de website te gebruiken, aanvaardt de gebruiker alle bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden en deze privacy policy en stemt hij ermee in dat de gemeente/OCMW Laakdal zijn persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met deze privacy policy.

 7. Contact
  Voor alle bijkomende inlichtingen of opmerkingen met betrekking tot deze gebruiksvoorwaarden, deze privacy policy of met betrekking tot de wijze waarop de gemeente/OCMW Laakdal gegevens verzamelt kan men contact opnemen met gemeente/OCMW Laakdal op het volgend adres: gemeente/OCMW Laakdal, Markt 19, 2430 Laakdal, België.

  Elke klacht of betwisting dient aangetekend aan het hierboven vermelde adres te worden verzonden.

  Elke mededeling van de gemeente Laakdal/OCMW aan de gebruiker gebeurt via de website of per e-mail aan de gebruiker.