Grote Laak krijgt oorspronkelijke meanders terug

3
mei
2023

De Laakdalse gemeenteraad gaat akkoord met de eenzijdige belofte van verkoop van 21 percelen aan de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) in functie van de hermeandering van de Grote Laak. In het verleden is de Grote Laak op sommige plaatsen rechtgetrokken. 

Sanering Grote Laak

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) is gestart met de sanering van de Grote Laak. Kortelings starten de saneringswerken in deelgebied 2 en zal er gewerkt worden op en langs Laakdals grondgebied. Tijdens deze bodemsaneringswerken kunnen de oude meanders (deels) hersteld worden. Enkele oude meanders en ‘eilandjes’ ertussen zijn nog steeds openbaar domein of eigendom van de gemeente daarom dat enkele percelen grond in functie van de hermeandering verkocht worden aan de VLM.

Beschermen tegen droogte en overstromingen

De ingrepen kaderen binnen de Blue Deal, het plan dat Vlaanderen moet beschermen tegen wateroverlast en droogte. 

De meeste percelen langs de oever van de Grote Laak worden gebruikt voor landbouw. Omwille van de hoge waterstanden zijn deze percelen vaak niet bruikbaar. Door het herstellen van de oorspronkelijke loop van de Grote Laak wordt er terug meer ruimte gecreëerd voor het water en vertraagd de afvoer, waardoor de kans op overstromingen zal verkleinen. 

Alle betrokken landbouwers/grondgebruikers van de te verkopen percelen werden aangesproken. Van alle percelen waarbij een akkoord werd gevonden, werd een eenzijdige belofte van verkoop opgesteld door VLM.