leven-1200x290_3.jpg

Huwelijk

Maak een afspraak

Het huwelijk is een verbintenis tussen twee mensen, voltrokken door een ambtenaar van de burgerlijke stand.

Het huwelijk vindt normaal gezien plaats in het gemeentehuis. Het kan eventueel op een andere openbare plaats met neutraal karakter, als de gemeenteraad zo'n plaats heeft aangewezen.

In Laakdal kan een huwelijk tot 31 maart 2018 voltrokken worden in de raadzaal van het gemeentehuis. Vanaf april 2018 vinden alle huwelijken plaats in het oude gemeentehuis van Vorst Centrum (Markt 29, 2430 Laakdal).

Het huwelijk kan plaatsvinden in de gemeente waar een van de aanstaande echtgenoten is ingeschreven in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister. 

Voorwaarden

De voorwaarden om te kunnen trouwen, worden bepaald door de wet van het land waarvan men de nationaliteit heeft. De belangrijkste huwelijksvoorwaarden voor Belgen zijn:

 • de minimumleeftijd: om te mogen trouwen moet je 18 jaar zijn. De jeugdrechtbank kan die leeftijdsbeperking opheffen als daar goede redenen voor zijn.
 • de toestemming van de echtgenoten: beide partners moeten vrijwillig toestemmen in het huwelijk. Een gedwongen huwelijk is dus verboden.
 • de afwezigheid van een huwelijksbeletsel: huwelijken tussen personen die onderling een te nauwe bloed- of aanverwantschap hebben, zijn verboden. De koning kan, om gewichtige redenen, dat verbod opheffen. Zo'n verzoek moet gericht worden aan de minister van Justitie.
 • Het verbod op bigamie: iemand die al getrouwd is, mag geen ander huwelijk aangaan. Dat verbod geldt ook voor vreemdelingen die in België trouwen, zelfs als hun eigen nationale wet polygamie toestaat. Bigamie is een strafbaar feit.
 • Het verbod op schijnhuwelijk: een huwelijk waarbij de intentie van minstens een van de echtgenoten niet gericht is op een totstandbrenging van een duurzame levensgemeenschap, maar alleen op het verkrijgen van een verblijfsrechtelijk voordeel, is verboden.

De voorwaarden voor vreemdelingen worden bepaald door hun eigen nationale wet. 

Procedure

 • Je maakt een afspraak bij de dienst burgerlijke stand om aangifte te doen van jullie huwelijk. Dit dient minstens 15 dagen voor de geplande huwelijksdatum te gebeuren. 
 • Zodra je je aanvraag voor een huwelijk hebt ingediend, zal de dienst Burgerlijke Stand jullie huwelijksdossier samenstellen.
 • Zodra dit volledig is, worden jullie uitgenodigd om de akte van huwelijksaangifte te komen ondertekenen. Vanaf dan staan de huwelijksdatum en -uur vast.
 • De dienst Burgerlijke Stand kan echter wel alleen documenten opvragen die in België opgemaakt of overgeschreven zijn. Voor buitenlandse documenten moeten jullie zelf zorgen. Verdere inlichtingen kan je verkrijgen op de dienst Burgerlijke Stand.
 • Voor niet-Belgen, al dan niet ingeschreven in onze bevolkings- of vreemdelingenregisters, hebben wij nog extra documenten nodig. Let in dat geval op:
  • sommige buitenlandse akten en documenten moeten gelegaliseerd worden
  • alle akten en documenten in een vreemde taal moeten in België vertaald worden door een Belgisch beëdigd vertaler
  • deze documenten mogen niet ouder zijn dan 1 jaar
 • Jullie worden door een ambtenaar van de burgerlijke stand in de echt verbonden.
  • Er wordt een huwelijksakte opgemaakt. Die akte wordt ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand en geldt als bewijs van de huwelijksvoltrekking.
  • Je krijgt een trouwboekje, waarin later bijvoorbeeld de kinderen worden ingeschreven en eventueel de parochie waar het kerkelijke huwelijk wordt ingezegend.
 • Het burgerlijk huwelijk kan voltrokken worden minimaal 15 dagen na de huwelijksaangifte en uiterlijk 6 maanden erna.
 • Het burgerlijk huwelijk moet plaatsvinden vóór het eventuele religieuze huwelijk. 

Wie zijn de getuigen?

Sinds 1 juli 2010 kan je kiezen of je al dan niet getuigen wenst bij je huwelijk. Je kan geen of maximaal 4 getuigen vragen bij je huwelijk. De getuigen moeten minstens 18 jaar oud zijn en in het bezit zijn van hun burgerrechten. Voor de juiste schrijfwijze van de namen van de getuigen is het wenselijk een fotokopie van de identiteitskaarten mee te brengen, ten laatste 14 dagen voor de huwelijksdatum.

Meebrengen

 • identiteitskaarten van beide partners en de eventuele getuigen (kopie)
 • een voor eensluidend verklaard afschrift van de geboorteakten van beide partners. Voor personen die in België geboren zijn of van wie de geboorteakte in België overgeschreven is, vraagt de ambtenaar van de burgerlijke stand het afschrift zelf op
 • als een van de echtgenoten de aangifte doet: een schriftelijk bewijs waaruit de instemming van de andere echtgenoot met de aangifte blijkt

Aanstaande echtgenoten die niet ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister moeten ook de volgende documenten meebrengen: 

 • afschrift van de geboorteakte
 • bewijs van woonst
 • bewijs van ongehuwde staat of van de ontbinding of nietigverklaring van een vorig huwelijk
 • bewijs van nationaliteit

Deze stukken moeten voorzien zijn van de nodige legalisatie en, indien nodig, van een vertaling door een beëdigd vertaler van de rechtbank in België. Als er een huwelijkscontract is, moet je geen attest van de notaris voorleggen. De akte wordt door de notaris geregistreerd in het Centraal Register van Huwelijksovereenkomsten. 

Bedrag

Een burgerlijk huwelijk in Laakdal is gratis.
Alle administratieve stukken afgeleverd in België door een Belgische overheid zijn gratis.

De kosten voor buitenlandse akten en attesten moet je zelf betalen.

Extra

Gemeente Laakdal biedt een gratis receptie aan. Deze vindt plaats onmiddellijk na de voltrekking van het burgerlijk huwelijk, op dezelfde locatie. Er wordt voor maximaal 35 personen fruitsap en witte wijn aangeboden. De receptie duurt 30 minuten. 

Maak een afspraak

Contactinformatie