welzijn-1200x290_2.jpg

Mantelzorgpremie

Vraag online aan

Wat?

Laakdal wil een financiële waardering geven aan mantelzorgers die door hun vrijwillige inzet een grote bijdrage leveren aan een warme en solidaire samenleving. Vanaf 1 januari 2020 kan dan ook in Laakdal een mantelzorgpremie aangevraagd worden. De mantelzorgpremie bedraagt 20 euro per maand en wordt jaarlijks uitbetaald. De mantelzorgpremie wordt uitbetaald aan de zorgbehoevende en dit als waardering van de inzet van zijn/haar mantelzorger(s). Deze premie vervangt tevens de sociaal-pedagogische toelage vanaf 1 januari 2020.                                                                                             

Voor wie?

Voor elke inwoner die zorgbehoevend is en aan de voorwaarden voldoet.

Voorwaarden

  • Als je jonger bent dan 21 jaar moet je beschikken over een attest van verhoogde kinderbijslag omwille van een handicap OF een attest van minstens 4 punten in pijler 1 of 6 punten in de drie pijlers samen ( attest via FOD Sociale zekerheid of Kind & Gezin).
  • Vanaf de leeftijd van 21 jaar moet je beschikken over een attest van erkenning van handicap van minstens 12 punten op het criterium vermindering van de zelfredzaamheid afgeleverd door de FOD Sociale Zekerheid.
  • In beide gevallen moet je op datum van de aanvraag in Laakdal verblijven EN er minstens 1 jaar gedomicilieerd zijn. Je moet ook op regelmatige basis ondersteuning krijgen in je thuissituatie door één of meer mantelzorgers. 
  • In het kader van administratieve vereenvoudiging wordt deze premie nu geautomatiseerd. De aanvraag kan automatisch doorlopen over de jaren heen mits uitdrukkelijke toestemming van de aanvrager en indien deze in het bezit is van een attest van onbepaalde duur. Geef hier je toestemming.
    Bij een aanvraag met een attest van bepaalde duur zal deze bij het vervallen eraan herinnerd worden een herziening aan te vragen. 

Procedure

Je vraagt de mantelzorgpremie jaarlijks aan uiterlijk op 31 december bij de sociale dienst via het hiervoor bedoelde aanvraagformulier.

Meebrengen

Je ingevulde aanvraagformulier en de gevraagde documenten.

Vraag online aan

Contactinformatie