Meerjarenplan 2020-2025 goedgekeurd door OCMW- en gemeenteraad

Het meerjarenplan 2020-2025 in een  notendop

Als gemeentebestuur stellen wij jullie graag de belangrijkste krachtlijnen van het meerjarenplan 2020-2025 voor. Dit plan bundelt onze visie en intenties voor een duurzame toekomst voor Laakdal. Negentien beleidsdoelstellingen, waarvan de krijtlijnen reeds de voorbije legislatuur werden uitgezet, vatten bondig samen waar onze belangrijkste uitdagingen liggen.

Deze beleidsdoelstellingen werden verder uitgewerkt in 47 meer specifieke actieplannen en vervolgens vertaald in 523 concrete acties die elk gelinkt kunnen worden aan een van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (‘sustainable development goals’ of SDG’s) van de Verenigde Naties.

Levenslang geborgen in Laakdal

Waarvoor willen we de komende jaren gaan?

Wij gaan voor 100% tevreden inwoners die fier zijn op hún Laakdal. Wij willen Laakdal verbinden tot één warme solidaire gemeenschap en gaan volop voor het creëren van het Laakdallergevoel.

De Laakdallers zijn niet enkel onze klant, maar ook partners en mede-eigenaars van het beleid. We gaan voor participatie, interactieve communicatie en innovatie. Om dit te realiseren bieden wij een kwaliteitsvolle, toegankelijke dienstverlening (online, aan het loket, telefonisch …) aan met speciale aandacht voor kwetsbare groepen.

Onze organisatie stelt bij dit alles resultaatgericht samen-werken centraal. We schuwen daarbij digitalisering en innovatie niet, zonder een menselijke, warme en empathische aanpak op maat uit het oog te verliezen.

Het engagement van vrijwilligers is hierbij ook van onschatbare waarde. Op basis van een doordacht vrijwilligersbeleid, willen we meer vrijwilligers aantrekken en een goede samenwerking met uitgesproken waardering voor hun inzet mogelijk maken.

Door in te zetten op welzijn, veiligheid en duurzaamheid doorheen al onze dienstverlening zorgen we ervoor dat onze inwoners zich levenslang geborgen voelen in Laakdal.

Zorgzaam Laakdal

In Laakdal telt elke inwoner. We zijn een warme en solidaire gemeente die niemand aan zijn lot overlaat. Daarom blijven we investeren in een uitgebreide en toegankelijke zorg – en hulpverlening voor iedere Laakdaller.

We voeren de strijd op tegen kinderarmoede. Naast de begeleiding van onze sociale dienst, organiseren wij in samenwerking met Huis van het Kind initiatieven en vormingen rond opvoedingsondersteuning. Het project Peuterspeelpunt stimuleert kinderen van 0 tot 3 jaar om samen te spelen en te ontdekken. Daarnaast geven we kwetsbare jongeren ook bijzondere aandacht binnen het onderwijs d.m.v. ondersteuning en huiswerkbegeleiding.

Als zorgzame gemeente, gaan we op zoek naar oplossingen voor hedendaagse uitdagingen als vergrijzing en eenzaamheid. We zijn ervan overtuigd dat mantelzorgers hierin een onbetaalbare bijdrage leveren. Omdat ze alle waardering verdienen, reiken we vanaf januari 2020 een mantelzorgpremie uit. We nemen onze rol op in de hervorming van de eerstelijnszorg.

We streven bovendien naar een gezonde gemeente en willen nog meer inzetten op de gezondheid van onze inwoners en personeelsleden.

Groene gemeente met leefbare kernen

Leefbare kernen zijn het kloppend hart van onze samenleving. Wij willen daarom dat Laakdal een aangename en betaalbare gemeente is waar natuur, mobiliteit, landbouw en bedrijvigheid hand in hand gaan. We stimuleren werken in eigen streek en staan achter onze lokale handelaars.

Laakdal ondertekende eind vorig jaar alvast het nieuwe streekproject Kempen2030 waarbij de gemeente het engagement aangaat om tegen 2030 maar liefst 40% C02 te besparen en in te zetten op klimaatadaptatie.

Eén van de speerpunten hierbij is het stimuleren van de schoolkinderen, gemeentepersoneel, inwoners, enz. om zich duurzaam te verplaatsen. Laakdal wil hiervoor een fietsregistratiesysteem aankopen dat via een chip bijhoudt hoeveel kilometers er per fiets of te voet wordt afgelegd. De gebruikers worden hiervoor beloond.

Ook het verhogen van de verkeersveiligheid blijft een prioritaire doelstelling. Zo zullen we bijvoorbeeld bij de heraanleg van o.a. de Kapelle- en Pastorijstraat in Veerle de kaart trekken van de kwetsbare weggebruiker. Het is niet alleen noodzakelijk om comfortabele en veilige voet- en fietspaden aan te leggen, het is ook essentieel om de bestaande te onderhouden en te optimaliseren.

Tenslotte zullen ook de gemeentewegen regelmatig een onderhoud krijgen om ook de veiligheid en het comfort van de autobestuurders te garanderen.

Een levendig Laakdal

De gemeentelijke bibliotheek, het lokaal dienstencentrum en de dienst senioren, de diensten sport, jeugd, cultuur& toerisme bieden een waaier van activiteiten aan die extra leven in de brouwerij brengen en waarbij Laakdallers kunnen verbroederen. We zijn fier op ons rijk verenigingsleven en bieden ondersteuning op maat, geven subsidies en zorgen mee voor een gepaste, veilige accommodatie.

Zo starten we met de bouw van het ontmoetingscentrum Capellebeemden in Vorst-Meerlaar. Naast de polyvalente zaal en bijhorende keuken voorzien we een café en verschillende vergaderruimtes. Deze ruimte is flexibel opgebouwd en kan zowel gebruikt worden voor eetfestijnen, culturele voorstellingen als andere evenementen.

Langs de gemeentelijke basisschool in Eindhout bouwen we een nieuwe turnzaal. Deze zal tegelijkertijd dienst doen als polyvalente zaal voor de verenigingen. De judoclub en de buitenschoolse kinderopvang zullen zich daar ook vestigen. 

Een financieel gezonde gemeente

De realisatie van al deze projecten vraagt natuurlijk om investeringen. Als financieel gezonde gemeente gaan we, net als voorheen, zorgvuldig om met de beschikbare middelen. In alles wat we doen, hebben we oog voor de haalbaarheid, toetsen we steeds de financiële consequenties af en zetten we de beschikbare middelen zo effectief en efficiënt mogelijk in. Zo realiseren we een financieel structureel evenwichtig en duurzaam beleid voor de huidige en de volgende generaties.

Meer info: www.laakdal.be/meerjarenplanning2020-2025