natuur_1200x290.jpg

Natuurvriendelijk beheer openbaar domein

Door het openbaar groen op een natuurvriendelijke manier te beheren, vergroten we de natuur- en belevingswaarde in onze gemeente. En het brengt leven en kleur in Laakdal. Door de natuurwaarde en de biodiversiteit te vergroten zijn we bovendien beter gewapend tegen de klimaatsverandering.

Enkele speerpunten van het natuurvriendelijk beheer van het openbaar domein:

  • We maaien minder (kort).
  • We gebruiken (bijna) geen pesticiden.
  • We snoeien/kappen zo weinig mogelijk.
  • We kiezen inheemse soorten als basis.

We maaien minder (kort)

Onze graszones, waaronder (speel)pleintjes en bermen, worden zo weinig mogelijk gemaaid. De maaifrequentie hangt af van wetgeving, gebruik, veiligheid… We beheren de graszones in Laakdal op twee manieren: regulier gazonbeheer en ecologisch maaibeheer.

Regulier gazonbeheer:

We beheren de graszone hierbij als een gazon, vaak omdat de zone regelmatig wordt gebruikt of in functie van veiligheid. Denk bijvoorbeeld aan voetbalveldjes, speelpleinen of overzichtslocaties voor het verkeer. In het groeiseizoen komt de grasmaaier bijna wekelijks op deze locaties.

Ecologisch maaibeheer:

Bij ecologisch beheer gaat het vaak om bermen, dijken en taluds, grote velden en braakliggende terreinen. We maaien natuurlijk beheerd gras één, twee of drie keer per jaar. Hierdoor blijven er meer bloemen en kruiden staan, een paradijs voor vlinders, bijen en andere nuttige insecten, waaronder ook nuttige insecten die bladluizen en de eikenprocessierups bestrijden.

Voor deze gebieden stellen we vaak speciale beheer- en onderhoudsplannen op. Zo stelden we al een bermbeheerplan op om onze bermen biodivers te maken. Lees er meer over op ‘Bloeiende bermen voor onze bijen en vlinders’.

Maai Mei Niet:

Laakdal doet ook ieder jaar mee aan de actie Maai Mei Niet. Zo zetten we nog eens extra in op biodiversiteit. In 2023 maaiden we niet op volgende locaties:

  • Sportterrein De Vloed (gras parking)
  • Sporthal (achterkant voetbalveld)
  • Speeltuin Dennenoord
  • Biezenhoed
  • OCMW Huize Eeckhout (achterzijde)
  • Gastenhuis
  • Vogelzang (voetbalplein)
  • Aambeeldstraat
  • Pastorij Veerle (achterzijde)
  • Vissenstraat (groot speelplein)
  • Heikantstraat
  • Getteken (grasplein achter De Schans)
  • Paanhuisstraat (speelplein)

We gebruiken (bijna) geen pesticiden

Pesticiden (vergif) gebruik je om ongewenste plant- en diersoorten te verwijderen. Omdat pesticiden een negatief effect hebben op de omgeving beperken we het gebruik ervan. Wat doen we dan wel? We maken gebruik van stoom of we verwijderen het onkruid handmatig.

We gebruiken wel nog pesticiden om invasieve exoten of plagen te bestrijden. Vaak is hiervoor nog geen alternatieve behandeling mogelijk. 

We snoeien/kappen zo weinig mogelijk

Bomen, struiken en andere beplanting op openbaar domein kunnen enkel door de gemeente worden, gesnoeid of verwijderd. Vaak gebeurt dit enkel in functie van veiligheid en soms ook om een bepaald uitzicht te bewaren. Zo worden bomen en struiken over het algemeen enkel gesnoeid om de openbare weg, fiets- en voetpaden, toegankelijk te houden of om vallende takken te vermijden. Maar er wordt in sommige gevallen ook regelmatiger gesnoeid, zoals bij knotwilgen aangezien deze sneller last hebben van takbreuk, maar ook om het uitzicht van het landschap te bewaren.

Het klinkt een beetje vreemd maar soms is het kappen van een boom toch nodig om de biodiversiteit en natuurwaarde te verhogen. Zo kappen we soms (invasieve) exoten en vervangen deze door inheemse soorten. Zo verhogen we de lokale biodiversiteit. 

Inheemse soorten als basis

Inheemse boomsoorten hebben de voorkeur. We zullen deze soorten dan ook als eerste optie aanplanten. Enkel als een inheemse soort niet kwalitatief kan groeien op een bepaalde locatie zullen we hier een uitheemse (exoot) boom aanplanten. Zo zijn uitheemse bomen vaak beter aangepast aan een verstedelijkte omgeving, binnen de dorpskernen (bebouwde kom) kan het dus zijn dat je soms nieuw aangeplante uitheemse bomen tegenkomt. 

De uitheemse bomen die hier al aanwezig zijn, blijven we zo goed mogelijk behouden tenzij de soort schade aanbrengt aan zijn omgeving. Het is de bedoeling gefaseerd de uitheemse soorten buiten de bebouwde kom te vervangen door inheemse soorten.

Heb je nog vragen? Contacteer de dienst Omgeving.


Contactinformatie