Opvang voor je baby of kleuter

Welkom bij ’t Nestkastje, de Dienst voor Onthaalouders van Herselt en  Laakdal!

Al meer dan 40 jaar organiseren wij opvang in gezinsverband: kleinschalige kinderopvang op maat, in een huiselijke sfeer. De onthaalouder stelt haar woning en haar gezin open voor de opvang van jonge kindjes en biedt hen op die manier persoonlijke aandacht en verzorging. Ongetwijfeld vinden ook jullie de onthaalouder die je kindje de gepaste opvang kan bieden. Wij stellen onze dienst graag aan je voor.

Wie zijn wij?

Organisator - ’t Nestkastje wordt georganiseerd door het OCMW van Laakdal.

Twee verantwoordelijken begeleiden de onthaalouders (o.a. door huisbezoeken en vorming), helpen ouders bij hun zoektocht naar kinderopvang, volgen de kinderen mee op, zorgen voor een correcte administratie en onderhouden contacten met externe instanties en derden.

Onthaalouders – ’t Nestkastje begeleidt momenteel 20-tal onthaalouders, verspreid over gans Laakdal en Herselt. Zij vangen elke dag maximum 8 kindjes op, in hun eigen woning.

Erkenning - De Dienst is erkend en wordt gesubsidieerd door Kind en Gezin.

De aangeboden kinderopvang

 • ‘t Nestkastje organiseert hoofdzakelijk gezinsopvang van baby’s en peuters die nog niet naar de kleuterschool gaan. Een aantal onthaalouders voorzien voor en na de schooluren en tijdens de schoolvakanties ook opvang van schoolgaande kinderen.
 • De meeste onthaalouders zijn geopend tussen 7u00 en 18u30. Sommige onthaalouders hebben flexibele openingstijden. Dit wil zeggen dat hun opvang open is vóór 6.30u ’s morgens en/of na 18.30u ’s avonds. Ook opvang tijdens de nacht, in het weekeinde of op een feestdag kan gevraagd worden.

Wat wij hoog in het vaandel dragen

 • Op maat van kinderen – ‘t Nestkastje hecht veel belang aan opvang op het ritme van elk kind. Elk kind is anders. Het ene kindje slaapt veel, het andere weinig. Het ene kindje is motorisch snel, het andere doet het op een wat trager tempo. Het ene kindje vindt het leuk om samen met andere kindjes spelletjes te spelen, het andere kijkt de kat liever wat uit de boom. Wij vinden het belangrijk om er voor te zorgen dat elk kindje de kans krijgt om op zijn of haar tempo te groeien. 
 • Op maat van ouders - ‘t Nestkastje verzekert minstens een opvangaanbod gedurende 11 opeenvolgende uren (tussen 6.30 u. en 18.30 u) gedurende ten minste 230 werkdagen per kalenderjaar. Een aantal onthaalouders staan ook open voor urgentie-opvang, flexibele opvang (voor 6u30 en na 18u30) en inclusieve opvang. We bekijken hierbij steeds wat mogelijk is, maar houden hierbij rekening met de draagkracht en draaglast van alle betrokkenen. Op deze manier proberen wij alle ouders verder te helpen, ook diegenen in een speciaal werkregime.
 • Voor en door inwoners van Laakdal en Herselt - Een toegankelijke kinderopvang binnen de gemeente is cruciaal voor een lokaal welzijnsbeleid en armoedebeleid. Door zelf kinderopvang te organiseren zorgen we ervoor dat de kinderopvang lokaal beschikbaar is en dus bereikbaar en toegankelijk voor inwoners van onze gemeente. De verantwoordelijken zijn lokaal te bereiken, de dienst waar je terecht kan voor informatie is zichtbaar in de gemeente en heeft een lage drempel.
 • Waar huiselijke sfeer hoog in het vaandel gedragen wordt – Wij vinden het belangrijk dat een kindje zich thuis voelt in de opvang.En dat het zich veilig voelt, zodat het in alle vrijheid de wereld om zich heen kan verkennen. Die veiligheid en geborgenheid bieden we door de kindjes op te vangen bij onze onthaalouders thuis, waar kinderen deel kunnen uitmaken van het gezin van de onthaalouder. Een onthaalouder vangt alle leeftijden door elkaar op, zoals dit ook in een gezin het geval is. De kleinsten leren van de oudere kinderen en de oudere kinderen dragen mee zorg voor de jongsten.
 • Waar iedereen welkom is, ongeacht zijn of haar achtergrond – Elk gezin en elk kind is welkom, zonder onderscheid van ideologische, filosofische of godsdienstige overtuiging, ras, cultuur, afkomst, nationaliteit, geslacht, geaardheid of vermogen. Hierbij proberen we er over te waken dat gezinnen die het wat moeilijker hebben ook de weg naar onze opvang vinden.
 • Die open staat voor kinderen met een specifieke zorgbehoefte - Ouders van kinderen met een specifieke zorgbehoefte hebben net als andere ouders het recht om zelf te bepalen welke opvang ze voor hun kind kiezen. Meer en meer ouders kiezen hierbij voor inclusieve kinderopvang, wat wil zeggen dat een kind met een specifieke zorgbehoefte samen met kinderen zonder specifieke zorgbehoefte wordt opgevangen. Als opvangvoorziening die inclusieve opvang biedt, willen wij, in de mate van het mogelijke, aanpassingen doen om ook deze kinderen op te kunnen vangen. Het kan gaan om aanpassingen in de benadering van het kind, in de opstelling van het speelgoed (bijvoorbeeld het gebruik van pictogrammen), in het gebruik van de ruimte, het aanschaffen van materialen, etc.
 • Waar afspraken ondersteuning bieden - Als ouder word je geïnformeerd over alle aspecten van de werking: via de onthaalouder, via de verantwoordelijken, per brief, e-mail, nieuwsbrief. Je ontvangt dagelijks een e-mail met daarin informatie over het verloop van de dag van je kindje. Ouders wordt op het hart gedrukt dat ze ten allen tijde bij de verantwoordelijken terecht kunnen met vragen en bedenkingen.
 • Waar onthaalouders de nodige ondersteuning krijgen – De twee verantwoordelijken van ’t Nestkastje ondersteunen de onthaalouders onder de vorm van ondersteuning ter plaatse (huisbezoeken), ondersteuning in de vorm van levenslang leren (jaarlijks een op maat gemaakt vormingsaanbod), logistieke ondersteuning (aanbod van divers uitleenmateriaal, zoals bedjes, speelgoed, …) en administratieve ondersteuning.
 • Met aandacht voor evoluties in de sector – De twee verantwoordelijken van ’t Nestkastje volgen de evoluties in de sector op de voet op. Zij hebben een grondige kennis van de subsidieregels en nieuwste ontwikkelingen. Zij nemen actief deel aan het steunpunt kinderopvang van VVSG en aan werkgroepen.
 • Waar een optimaal pedagogisch klimaat prioritair is – Onze dienstverlening omvat de opvoeding en de verzorging van baby’s en peuters. ‘t Nestkastje wil een veilig en kindvriendelijk klimaat scheppen dat de ontwikkeling van kinderen bevordert en hen alle kansen biedt om hun talenten en vaardigheden te ontplooien. Om dit te verwezenlijken baseert ‘t Nestkastje zich op de visietekst over de pedagogische kwaliteit bij de onthaalouders, die door Kind en Gezin werd ontwikkeld.
 • Waar gezinnen mee betrokken worden -  Als ouder ben je de eerste opvoeder van je kindje. Wij respecteren jullie waarden, wensen en verwachtingen. Met onze kinderopvang willen wij je ondersteunen in de opvoeding van je kindje.
 • Die betaalbaar is voor iedereen - De dienst voor onthaalouders is (een van) de enigen die inkomens gerelateerde opvang aanbiedt op het grondgebied van Laakdal en Herselt. Dit wil zeggen dat ouders bij ons per opvangdag een bijdrage betalen die gebaseerd is op hun inkomen. Volgens inkomenstarief betalen ouders een prijs tussen 5,24 euro en 29,09 euro, gebaseerd op het laatste aanslagbiljet van de ouders. Ouders hebben hierbij de mogelijkheid om een individueel verminderd tarief aan te vragen. 
 • Wennen is belangrijk. De eerste dagen van de opvang zorgen voor stress voor je kindje: nieuwe mensen, nieuwe geluiden, nieuwe geuren enz. Ook voor ouders is het een grote stap. Daarom vinden wij het belangrijk dat je vóór de start van de opvang met je onthaalouder een aantal momenten afspreekt waarop je samen met je kindje gaat wennen.
 • We willen onze dienst permanent verbeteren. Elke dag opnieuw trachten we al onze kindjes zo goed mogelijk op te vangen. Aangezien verbeteringen altijd mogelijk zijn, polsen we regelmatig bij ouders en onthaalouders of zij tevreden zijn van de geboden opvang. Op basis hiervan werken wij aan verbeterpuntjes. Ouders kunnen ook altijd een klacht uiten, hier wordt meteen mee aan de slag gegaan.
 • Wij hebben respect voor de privacy en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Informatie die we van jullie nodig hebben wordt niet met derden gedeeld.
 • Wij zijn voorstander van het vaccinatieschema van Kind en Gezin.

Je kindje inschrijven bij ’t Nestkastje

 • Een onthaalouder kan enkel kinderen opvangen die via ‘t Nestkastje ingeschreven en toegewezen zijn. Er kunnen dus geen plaatsingen rechtstreeks met de onthaalouder vastgelegd worden.
 • Indien je als ouder op zoek bent naar opvang voor je kindje, registreer je je via het centrale aanmeldingssysteem Opvang.Vlaanderen. Dit kan je doen door naar de website https://opvang.vlaanderen/ te gaan en daar een login aan te maken. Op deze website zie je meteen al onze onthaalouders. Je kan maximaal 3 opvangplaatsen die jouw voorkeur hebben aanduiden, maar geen nood, wij bezorgen je de gegevens van alle onthaalouders met een vrij plaatsje.
 • Rekening houdend met de wensen en verwachtingen van de ouders, worden de gegevens van beschikbare onthaalouders doorgegeven. De ouders hebben vrije keuze van onthaalouder. Ook de onthaalouder heeft vrije keuze over het al dan niet aanvaarden van de plaatsing.
 • Je maakt een afspraak met de onthaalouders die eventueel een plaatsje hebben voor je kindje, voor een kennismakingsgesprek. Na deze gesprekken beslis je welke onthaalouder je kindje zal opvangen.
 • Vervolgens wordt er een schriftelijke overeenkomst opgemaakt. Een inschrijving is pas definitief nadat de schriftelijke overeenkomst wordt ondertekend. In deze schriftelijke overeenkomst leggen we ook een opvangplan vast. In dit opvangplan staan afspraken die we samen over de opvangdagen maken (welke dagen en uren het kindje opgevangen zal worden). Als alle partijen deze overeenkomst ondertekend hebben, is je plaatsje bij de onthaalouder verzekerd.
 • Enkele opmerkingen:
  • Hoe snel moet je opvang aanvragen? Dat is een vraag die moeilijk te beantwoorden is. We vragen om toch minstens 6 maanden voor de start van de opvang een aanvraag te doen. Wijken de uren dat je opvang nodig hebt af van de standaard openingsuren (bvb je werkt met de vroege, dus je kindje moet al vanaf 5u30 naar de opvang), dan raden we je aan om sneller contact te zoeken. Dit is ook het geval als je je kindje graag laat opvangen door 1 specifieke onthaalouder, of als je erg plaatsgebonden bent (omdat je bvb geen auto hebt). In Herselt hebben we weinig onthaalouders, dus daar zijn de plaatsjes ook snel volzet.
  • Bij regelmatige aanwezigheid voelt het kind zich veiliger en meer vertrouwd in de opvang en kunnen kind, onthaalouder en ouders een goede vertrouwensrelatie opbouwen. Daarom vragen wij dat ieder kind minimum 2 dagen per week opgevangen wordt.
  • Niet alle onthaalouders werken voltijds. Sommigen werken niet op woensdag of op vrijdag. Je kan dit best in je achterhoofd houden bij het plannen van je opvangdagen.
  • Wij werken volgens inkomenstarief, dit wil zeggen dat wij ook moeten werken volgens het principe  ‘opvang bestellen = opvang betalen’. Leg je een opvangplan van 3 dagen/week vast, dan is het ook de bedoeling dat je kindje die dagen komt. Afwezigheid kan alleen:
  • Omwille van ziekte
  • Omwille van verlof, met inzet van een respijtdag (*)
  • Indien er geen respijtdagen meer over zijn moet je betalen voor afwezige dagen.

(*) een kindje dat voltijds naar de opvang komt heeft 35 respijtdagen voor een kalenderjaar. Komt je kindje minder, dan wordt dit in verhouding aangepast.

 • Indien er geen gepaste opvangplaats aangeboden kan worden, komt je gezin op de wachtlijst. Bij meerdere vragen naar opvang op hetzelfde moment verdelen we de plaatsen volgens de voorrangsregels bepaald door de Vlaamse overheid.
 • Zieke kindjes horen NIET thuis in de kinderopvang. Denk als toekomstige ouder zeker ook al eens na wie je kindje op zal vangen als het ziek is.

Na de geboorte van je kindje en ten laatste een maand voor de start van de opvang, vervolledigen de ouders het dossier bij ‘t Nestkastje. Pas als het dossier volledig in orde is, kan je kindje starten bij de onthaalouder.

Een dag bij de onthaalouder

 • Brengen en halen - Je brengt en haalt je kind op de uren die overeengekomen werden in het opvangplan. Enkel de personen van wie de naam op de infofiche staat, mogen je kind in de opvang komen halen.
 • Flesjes - Baby’s krijgen flesvoeding of afgekolfde borstvoeding zoals ze dat thuis gewoon zijn. Deze voeding (gesteriliseerde flesjes en poeder in de juiste dosis afzonderlijk) breng je zelf mee. Volgt je kindje een speciaal dieet, dan zorg je ook zelf voor de voeding.
 • Weekmenu - De onthaalouder stelt een gevarieerd weekmenu met gezonde en verse ingrediënten. De onthaalouder zorgt ’s middags voor een warme maaltijd en in de loop van de namiddag voor een fruitmaaltijd (fruitpap of volwaardig vieruurtje). Bij een halve dag aanwezigheid zal de onthaalouder naargelang het tijdstip van de opvang dus een warme maaltijd of een fruitmaaltijd voorzien.
 • Verzorgingstas - Je geeft je kindje een verzorgingstas mee, met slaapkledij, reservekledij, voldoende luiers en verzorgingsproducten, knuffel en fopspeen.
 • Slapen - Alle kindjes worden op de rug te slapen gelegd. Tot de leeftijd van 6 maanden slapen de kindjes in de leefruimte, vanaf 6 maanden heeft elk kindje zijn eigen bedje in een van de slaapruimtes van de onthaalouder.
 • Opvolging - Elk kindje bij de onthaalouder wordt opgevolgd. We kijken onder meer naar: Hoe eet het kindje? Hoe reageert het op verzorgen? Hoe speelt het kindje? Zo volgen we de ontwikkeling en weten we of je kind zich goed voelt. Als we denken dat een kindje een probleem heeft met ontwikkelen, dan nemen we contact met jullie op.
 • Veiligheid -  ‘t Nestkastje zorgt voor een veilige kinderopvang. Aan de hand van een risicoanalyse worden veiligheidsrisico’s opgespoord en weggewerkt. De opvang volgt de regelgeving aangaande brandveiligheid, voedselveiligheid, veilige speeltoestellen, enz.

De prijs van een dag opvang

Elk gezin betaalt voor de opvang een tarief dat gebaseerd is op zijn gezamenlijk belastbaar beroepsinkomen, dat je terugvindt op je laatste aanslagbiljet.Elk gezin dient voor elk kind in de opvang een ‘attest inkomenstarief’ aan te vragen via de website www.kindengezin.be.

Wanneer aanvragen? Een eerste berekening van het attest kan je ten vroegste 2 maanden voor de start van de opvang aanvragen. Je kan wel al eerder een simulatie doen, waarbij je een fictieve geboortedatum kiest.

Enkele opmerkingen:

 • Op dit moment is het maximumtarief dat je betaalt voor een dag opvang € 30,37. Het minimumtarief is € 5,47.
 • In bepaalde omstandigheden heb je recht op een individueel verminderd tarief. Bvb: Een van beide ouders is werkloos, invalide, heeft een faillissement achter de rug, had het afgelopen jaar een sterk verminderd inkomen, ontvangt een leefloon, je hebt een pleegkind.
 • De bijdrage die je als ouder betaalt staat in verhouding tot de verblijfsduur:

Dagopvang van minder dan 5 uur            60%

Dagopvang van 5 tot minder dan 11 uur 100%

Dagopvang van 11 uur of meer                160%

Nachtopvang (tussen 20u en 6u)             160%

 • Extra kosten:
  • Voor afvalverwerking van luiers wordt € 0.10 per kind per dag aangerekend.
  • Voor administratiekosten wordt € 3,5 per maand aangerekend.Deze administratiekosten worden niet aangerekend aan ouders die recht hebben op een individueel verminderd tarief.
 •  Fiscaal attest - De kosten gemaakt voor kinderopvang tot 12 jaar zijn fiscaal aftrekbaar. Jaarlijks, in het eerste semester, bezorgt ‘t Nestkastje aan de ouders het fiscaal attest van de betaalde facturen van het voorbije jaar.

Annulatie van een reservatie voor de start van de opvang: Indien het kindje niet volgens de in de schriftelijk overeenkomst bepaalde datum en/of opvangplan start, moet dit minstens 12 weken voor de vermelde startdatum schriftelijk/via e-mail aan ‘t Nestkastje gemeld worden. Indien deze opzegtermijn niet gerespecteerd wordt, zal een vergoeding aangerekend worden van € 14 per gereserveerde opvangdag, gedurende 4 weken. De opzeg gaat in op de datum dat‘t Nestkastje de ontvangst van de schriftelijke melding aan de ouders bevestigd heeft.

Contactgegevens

Dienst voor onthaalouders

Markt 19 – 2430 Laakdal

013 39 40 64

Onthaalouders@laakdal.be

Je kan onze dienst elke dag bereiken tussen 9u-12u en 13u-16u. Op woensdag van 9u – 12u.

Indien we je oproep niet kunnen beantwoorden, omdat we bvb op huisbezoek zijn bij een van onze onthaalouders, laat dan een boodschap achter bij de balie. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.


Contactinformatie