werk-en-ondernemen-1200x290_8.png

Vergunning nachtwinkel en privaat bureau voor telecommuncatie

Als je in Laakdal een nachtwinkel of een privaat bureau voor telecommunicatie wil openen, heb je een vergunning van het gemeentebestuur nodig.

Deze vergunning wordt verleend aan de uitbater en is niet overdraagbaar.

Procedure

Aanvragen dien je in bij de dienst Lokale Economie via het voorziene aanvraagformulier. 

Voor je een nachtwinkel of privaat bureau voor telecommunicatie kan openen of overnemen, moet je je vergunning hebben.

Hou er rekening mee dat de procedure pas wordt opgestart als de aanvraag volledig is. De verwerking van je aanvraag kan een aantal weken in beslag nemen. 

We verlenen de uitbatingsvergunning op basis van een administratief onderzoek. Dat bevat volgende elementen:

 • een onderzoek naar openbare orde, veiligheid en rust en de ruimtelijke draagkracht van de gemeente
 • een brandveiligheidsonderzoek door de lokale brandweerdienst
 • een financieel onderzoek: een onderzoek naar de betaling van alle verschuldigde gemeentefacturen en aanslagbiljetten, van welke aard ook, die betrekking hebben op de vestiging en de uitbater
 • een stedenbouwkundig onderzoek: we gaan na of de vestiging voldoet aan de geldende stedenbouwkundige bepalingen, zowel op gemeentelijk niveau als op Vlaams en federaal niveau
 • een onderzoek naar de zedelijkheid voor het exploiteren van een drankgelegenheid (zoals bepaald in het KB van 3 april 1953 inzake de slijterijen van gegiste dranken)
 • een onderzoek naar de hygiëne: we gaan onder meer na of je een voedingsmiddelenvergunning hebt
 • een onderzoek naar de vestigingsformaliteiten als ondernemer

Meebrengen

 • een kopie van je identiteitskaart
 • een uittreksel uit de Kruispuntbank van Ondernemingen
 • een uittreksel uit het strafregister 596/1
 • een plan van de handelszaak met aanduiding van de oppervlakte
 • een verzekeringsattest van de BA tegen brand en ontploffing
 • een kopie van de beroepskaart (indien nodig)
 • een kopie van de eigendomsakte (indien eigenaar van het exploitatiepand)
 • een kopie van de handelshuurovereenkomst (indien huurder van het exploitatiepand)
 • een bewijs dat bij de verkoop van voeding voldaan wordt aan de reglementaire voorwaarden voor de volksgezondheid

Bedrag

Retributie brandveiligheidsonderzoek zoals bepaald in het retributiereglement brandweer zone Kempen.


Contactinformatie