bestuur-1200x290_4.jpg

Verhuren van voertuigen met bestuurder

Gemeentebelasting op de exploitatie van diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder

Deze belasting vindt zijn oorsprong in het Decreet van 20 april 2001 tot organisatie van het personenvervoer over de weg. Dit Decreet werd gewijzigd bij het Decreet van 8 mei 2009. Door deze aanpassing heeft de gemeente de verplichting een belasting te heffen op de exploitatie van diensten voor het verhuur van voertuigen met bestuurder. In artikel 49 §2 van het Decreet wordt een tarief opgelegd van 250 euro per jaar en per in de akte van de vergunning vermeld voertuig. Dit bedrag wordt aangepast volgens de schommelingen van het indexcijfer van de consuptieprijzen, op basis van een coëfficiënt die wordt bekomen door het indexcijfer van de maand december van het jaar voorafgaand aan het belastingjaar te delen door het indexcijfer van de maand december 2000 (overeenkomstig artikel 49 §5 van het Decreet). De vergunninghouder is de eerste jaarlijkse belasting verschuldigd op het ogenblik van de afgifte van de vergunning en nadien telkens op 1 januari van het kalenderjaar. Deze belasting treft de vergunningen die afgeleverd worden vanaf 1 januari 2009. De belasting is verschuldigd voor het hele jaar, onafhankelijk van het moment waarop de vergunning wordt afgeleverd.

Opgelet!

Vanaf 1 januari 2020 geldt een nieuwe regelgeving voor het uitbaten van diensten voor individueel bezoldigd personenvervoer.

Vergunningen afgeleverd vanaf 01/01/2020:

-de vergunninghouder betaalt per voertuig vermeld in de toegekende vergunning een jaarlijks (geïndexeerde) retributie van 350 euro of 250 euro voor milieuvriendelijke voertuigen (art.8, §2 en §4 van het decreet; art. 6 van het BVR)

Vergunningen afgeleverd vóór 01/01/2020:

-de vergunninghouder betaalt per voertuig vermeld in de toegekende vergunning een jaarlijks (geïndexeerde) belasting van 250 euro gedurende de resterende duur van de vergunning. De chauffeurs moeten wel verplicht een bestuurderspas op zak hebben.

Meer info: https://www.vlaanderen.be/vergunning-individueel-bezoldigd-personenvervoer-taxidiensten