wonen-en-omgeving-1200x290_9.png

Vermoeden van vergunning

Bij de aankoop van een gebouw of constructie ga je best na of er een vergunning voorhanden is:

Wat als het gebouw of de constructie niet vergund is?

Wanneer er geen stedenbouwkundige vergunning voorhanden is voor het gebouw of de latere wijzigingen tot 1978 (inwerkingtreding van het gewestplan) kan je hiervoor een aanvraag indienen tot opname als “vergund geacht” in het vergunningenregister.

Waarom doe ik een aanvraag  tot opname als “vergund geacht”?

Het gemeentebestuur moet het resultaat van het onderzoek naar een vermoeden van vergunning opnemen in het vergunningenregister. Daardoor krijg je als (toekomstige) eigenaar rechtszekerheid over de vergunningentoestand van het gebouw of de constructie.

Hoe moet ik het aanvraagdossier samenstellen?

Volgende documenten zijn verplicht:

 • aanvraagformulier
 • tekeningen van de constructie of het gebouw met plattegronden, doorsnedes en gevelzichten met daarop de schaal- en maataanduiding
 • foto’s van de huidige toestand
 • alle beschikbare bewijstukken waaruit de oprichtingsdatum van de constructie of het gebouw valt op te maken, of waarmee de latere wijzigingen kunnen gestaafd worden
  Voorbeeld: een woningkaart, een kadastraal uittreksel, kadastraal plan, gedateerde (lucht)foto’s, postkaarten,  bewijzen kadastraal inkomen, facturen van aannemers of van aankoop goederen die refereren naar de oprichting, rekeningen van nutsvoorzieningen, notariële aktes, gedateerde opmetingsplannen, getuigenverklaringen, huurcontracten, … 

Hoe kan ik het aanvraagdossier indienen?

Je kan het aanvraagdossier op volgende manieren indienen:

 • stuur het dossier per e-mail naar de dienst Ruimtelijke Ordening
 • stuur het dossier aangetekend naar:
         College van burgemeester en schepenen
         t.a.v. dienst Ruimtelijke Ordening
         Markt 19
         2430 Laakdal 

Hoe verloopt de procedure?

De gemeente zal een onderzoek doen naar de vergund geachte toestand van uw pand aan de hand van de ingediende documenten en documenten en databanken en info uit vroegere dossiers waarover de gemeente zelf beschikt (bijvoorbeeld het bewijs van inschrijving in het bevolkingsregister, brandweerverslagen, …). 

Wanneer wordt er beslist over mijn aanvraag?

Het college neemt binnen een redelijke termijn een beslissing en daarvan ontvang je een afschrift. 

Hoe kan ik beroep aantekenen tegen een beslissing?

Indien je beroep wenst aan te tekenen tegen een beslissing over of weigering tot opname als vergund geacht in het vergunningenregister, moet u zich richten tot de Raad voor Vergunningsbetwistingen.


Contactinformatie