welzijn-1200x290_2.jpg

Verwarmingstoelage

Je kan bij het OCMW een tegemoetkoming aanvragen om de brandstof van je verwarming te betalen. Hieronder lees je hoe.

Voorwaarden

Je gebruikt een van deze 3 brandstoffen om je huis te verwarmen:

 • huisbrandolie
 • verwarmingspetroleum type C
 • bulkpropaangas
 • Je behoort tot een van de volgende categoriën:
  • je hebt recht op een tegemoetkoming van ziekte- en invaliditeitsverzekering
  • je bent weduwe, weduwnaar of wees
  • je hebt een kind met een handicap met een verhoogde kinderbijslag
  • je bent invalide
  • je bent gepensioneerd
  • je bent langdurig werkloze (al meer dan een jaar) en ouder dan 50 jaar
  • je hebt recht op inkomensvervangende uitkering voor personen met een handicap
  • Je hebt recht op een inkomensgarantie voor ouderen (IGO of GIB)
  • je hebt recht op een leefloon of je hebt recht op financiële maatschappelijke hulp, gelijkwaardig aan een leefloon
  • je gezin heeft een laag inkomen: een jaarlijkst bruto belastbaar inkomen van lager of gelijk aan 18 730,66 euro. Per persoon ten laste mag je deze som verhogen met

            3 467,55 euro om in aanmerking te komen

  • je hebt een schuldenregeling of je zit in schuldbemiddeling en het OCMW heeft vastgesteld dat je je verwarmingsfactuur niet kan betalen

Procedure

Het OCMW gaat na of je voldoet aan een van deze voorwaarden door jouw gegevens en die van jouw gezinsleden op te vragen bij de Federale Overheidsdienst Financiën. Het OCMW neemt contact met je op als ze bijkomende vragen heeft. Je kan een verwarmingstoelage aanvragen binnen de 60 dagen na de levering van de brandstof.

Meebrengen

 • Een kopie van je identiteitskaart.
 • Een kopie van je sis-kaart.
 • Een klevertje van de mutualiteit (van de gerechtigde).
 • Als je in een appartement woont: een attest van de eigenaar of beheerder met het aantal appartementen waarop de leveringsfactuur van de brandstof betrekking heeft.

Als je in schuldbemiddeling of schuldregeling zit: een kopie van beschikking van toelaatbaarheid of een attest van je schuldbemiddelaar.


Contactinformatie