leven-1200x290_3.jpg

Wettigen van handtekeningen

Het wettigen of legaliseren van een handtekening betekent dat een daartoe bevoegde overheid de echtheid van een handtekening schriftelijk bevestigt.

Met deze wettiging kan je niet de echtheid van de inhoud van documenten bewijzen, ze geldt enkel voor de handtekening.

Voorwaarden

  • De persoon van wie de handtekening gewettigd moet worden, moet zijn woonplaats hebben in de gemeente.
  • Het document mag niet dienen voor immorele, bedrieglijke of strafbare oogmerken.
  • De formaliteit moet nuttig of nodig zijn. Het mag bijgevolg niet gaan om een louter private akte (een eigenhandig geschreven testament bijvoorbeeld).

Procedure

  • De burgemeester van de gemeente of zijn gemachtigde gaat na of de te legaliseren handtekening overeenstemt met die van de persoon van wie de identiteit wordt vastgesteld.
  • Een handtekening op een wit vel papier kan nooit gelegaliseerd worden.
  • Je kan een handtekening laten wettigen aan het onthaal, dit kan zonder afspraak.

Meebrengen

  • het document waarop de handtekening moet gewettigd worden
  • identiteitskaart

Als je de handtekening van iemand anders laat wettigen:

  • je brengt de identiteitskaart van deze persoon mee
  • je brengt een door hem of haar ondertekende volmacht mee

Bedrag

Het wettigen van een handtekening is gratis.

Uitzonderingen

Voor vreemdelingen of Belgen die niet in België wonen, kan een handtekening enkel gewettigd worden bij de dienst Legalisatie van de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken.


Contactinformatie