werk-en-ondernemen-1200x290_8.png

Subsidie voor de verfraaiing en verduurzaming van een handelspand

Gemeente Laakdal verleent – met steun van de Vlaamse overheid   – een subsidie aan handelszaken die bijdragen aan de uitstraling en de kwaliteit van de handelspanden binnen de stimuleringsgebieden. Dit kadert binnen het strategisch commercieel plan dat voor Laakdal werd goedgekeurd tijdens de gemeenteraad van oktober '22.

De subsidie kan aangevraagd worden voor gevelrenovatie, aanpassingswerken (geoptimaliseerde indeling, verweving met andere functies) en verduurzaming (zuinig energieverbruik, vergroening van het pand) van handelspanden.

Voorwaarden

De subsidie kan aangevraagd worden door een natuurlijke persoon of een rechtspersoon, die:

 • houder is van zakelijke rechten op het handelspand, met name de volle eigenaar, de vruchtgebruiker, de erfpachter of de opstalhouder.
 • huurder is van de commerciële ruimte in het handelspand.

De subsidie betreft enkel handelspanden:

 • die in de omschreven stimuleringsgebieden zijn gelegen;
 • die als zodanig stedenbouwkundig vergund zijn of waarvoor een functiewijziging bekomen wordt bij de dienst ruimtelijke ordening;
 • die in overeenstemming zijn met de stedenbouwkundige voorschriften;
 • die indien vereist over een omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten beschikken;
 • die conform zijn met alle wettelijke verplichtingen voor de uitoefening van de handelszaak;
 • waar momenteel een handelszaak is gevestigd of die momenteel leegstaan maar een nieuwe invulling door een handelszaak wordt voorzien.

Werken komen enkel in aanmerking voor subsidiëring voor zover:

 • ze in overeenstemming zijn met de stedenbouwkundige voorschriften;
 • ze in overeenstemming zijn met andere reglementen en regelgeving die van toepassing is.

Alle voorwaarden vind je in het gemeentelijk subsidiereglement met het oog op de verfraaiing en verduurzaming van handelspanden, dat je hiernaast kan downloaden.

De subsidie kan worden aangevraagd van 1 november 2022 tot en met 31 oktober 2026, voor zover de hiervoor voorziene kredieten dit toelaten.

Procedure

Aanvragen kan je indienen via het aanvraagformulier met de nodige bewijsstukken.

Een aanvraag tot het bekomen van de subsidie moet op één van volgende wijzen worden ingediend:

 • Online via www.laakdal.be/aanvraag-subsidie-handelspand;
 • Aangetekend verzenden aan het college van burgemeester en schepenen, dienst Lokale economie, Markt 19, 2430 Laakdal;
 • Afgifte tegen ontvangstbewijs aan het onthaal in het gemeentehuis, Markt 19, 2430 Laakdal;
 • Per e-mail met ontvangstbevestiging bezorgen aan economie@laakdal.be

Meebrengen

Het aanvraagformulier dient alle bewijsstukken te bevatten om ontvankelijk te worden verklaard.

Bedrag

De subsidie bestaat uit een tussenkomst in de kosten (50 % van het factuurbedrag excl. btw) met een maximum van 10.000 euro per pand.