leven-1200x290_3.jpg

Opgraving van een stoffelijk overschot

Bij het overlijden moeten de nabestaanden beslissen over de wijze van begraving. Sommige mensen hebben achteraf het gevoel dat ze de verkeerde beslissing hebben genomen. Daarom kan je onder bepaalde voorwaarden een opgraving van een stoffelijk overschot aanvragen.

Procedure

Aanvraag

De aanvraag tot ontgraving van een stoffelijk overschot moet schriftelijk worden ingediend bij de dienst Burgerzaken. Deze aanvraag moet ondertekend worden door zowel de echtgenoot / echtgenote als alle bloed- of aanverwanten van de eerste graad. Indien het om een minderjarige gaat dan gebeurt dit door de ouders of door de voogd.

Indien de aanvraag niet door alle verwanten (zoals hierboven vermeld) wordt getekend, dan zal dienst Burgerzaken hen via een aangetekende brief op de hoogte brengen. Zij krijgen dan 1 maand tijd om een bezwaar naar ons te sturen.

Bij het aanvraagformulier moet u ook een motivatiebrief meesturen en de kopie van de identiteitskaarten van alle aanvragers. Een ontgraving zal dus altijd gemotiveerd worden, aangezien er geen ontgravingen worden verricht tenzij het gaat om 1 van volgende uitzonderingen:

  • Ontgravingen bevolen door de rechterlijke overheid
  • Ontgravingen omwille van ernstige redenen en dit met toestemming van de burgemeester

Indien de asurne na de crematie naar een andere begraafplaats wordt gebracht buiten Laakdal, moet er ook een toestemming van de andere gemeente worden toegevoegd.

Aanvraag voortijdige beëindiging concessie

Deze aanvraag moet u enkel ondertekenen wanneer u ooit een concessie hebt genomen. Dit wilt zeggen dat u ooit betaald hebt voor het stuk waar uw dierbaar overledene ligt begraven. Indien u dit niet zeker weet, kunt u dit navragen bij de gemeente.

Twee jaar na de ontgraving van het stoffelijk overschot vervalt de concessie. De ontgraving geeft geen aanleiding tot terugbetaling van de betaalde concessieprijs.

Toelating

De dienst Burgerzaken zal na de aanvraag toestemming vragen aan de Burgemeester. Dit wil zeggen dat de ambtenaar van de burgerlijke stand een formulier zal opmaken met alle gegevens en dit formulier zal laten ondertekenen door de Burgemeester.

Indien de Burgemeester toelating verleent voor de ontgraving, zal de ambtenaar van de burgerlijke stand verder gaan met de procedure.

Gelieve er dus rekening mee te houden dat een aanvraag tot ontgraving niet altijd wordt toegestaan. Het is dus belangrijk dat u uw aanvraag duidelijk motiveert.

Vraag tot betaling

Een ontgraving van een stoffelijk overschot kost 1 250 euro. Dit bedrag is enkel voor de kosten van de gemeente. De kosten van de begrafenisondernemer moet u nog apart betalen.

De brief voor de betaling wordt naar de eerste aanvrager verstuurd. Voor deze persoon vragen wij ook de contactgegevens voor verdere info / vragen.

Ontgraving

Datum en uur

Van zodra dienst Burgerzaken de betaling ontvangen heeft, zullen zij contact opnemen met de eerste aanvrager om te kijken wanneer de ontgraving kan doorgaan en wie de begrafenisondernemer is die alles verder zal regelen. Bij een ontgraving van een stoffelijk overschot mag de familie niet aanwezig zijn.

Bij een ontgraving van een stoffelijk overschot moet er een begrafenisondernemer aanwezig zijn. Dienst Burgerzaken zal contact opnemen met de begrafenisondernemer en zal alles verder met hen in orde brengen.

Grafzerk

De grafzerk wordt verwijderd door onze gemeentelijke diensten. Indien u graag nog de ornamenten zoals een bloemstuk, een foto, enzovoort wilt verwijderen van de grafzerk, dan vragen wij u om dit te doen ten laatste 1 dag voor de ontgraving.

Aanwezige personen

Tijdens de ontgraving zal de grafmaker, een aantal technische medewerkers en een beëdigd ambtenaar aanwezig zijn.

Thuisbewaring / herbestemming (andere wijze van begraven)

Op het aanvraagformulier kunt u aangeven wat er met de asurne na de crematie zal gebeuren.

Bij een thuisbewaring krijgt u de nodige documenten mee om deze urne naar huis te vervoeren.

Bij een herbestemming op dezelfde begraafplaats, zal de nieuwe bestemming nog dezelfde dag kunnen plaatsvinden. Hierop is enkel de asverstrooïng een uitzondering. Dit moet namelijk bekeken worden met de begrafenisondernemer.

Bij een herbestemming op een andere begraafplaats van Laakdal, zal er op voorhand ook al een andere datum worden afgesproken waarop dit kan doorgaan.

Bij een herbestemming op een andere begraafplaats buiten Laakdal, zullen de nabestaanden zelf contact moeten opnemen met de gemeente / stad om te kijken wanneer dit kan doorgaan.

Bedrag

Een opgraving van een kist kost 1250 euro

Dit bedrag is enkel de kost voor de gemeente. De kosten van de begrafenisondernemer moet u nog apart betalen.

Regelgeving

  • Besluit van de Vlaamse Regering van 2 december 2005 tot wijziging van het besluit van 14 mei 2004 tot organisatie, inrichting en beheer van begraafplaatsen en crematoria (B.S. 11 januari 2006)
  • Omzendbrief BA-2006/03 betreffende de toepassing van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging en de uitvoeringsbesluiten (B.S. 07 april 2006)